FUD UJEP slaví 25. V Ústí i v Praze.

Kosmogonie: 15 hvězd FUD v pražském planetáriu.

Čtvrt­sto­le­tí tvor­by na té nej­vyš­ší úrov­ni dělá z FUD UJEP jed­no z nej­pres­tiž­něj­ších míst, kde se dá u nás v oblas­ti umě­ní a desig­nu stu­do­vat. Kdo chce poznat 15 hvězd z gala­xie FUD, tomu se na letoš­ním osmém Designblo­ku dopo­ru­ču­je zasta­vit v Pla­ne­táriu, kde se bude v prů­bě­hu fes­ti­va­lu dva­krát den­ně (od 13:00 a od 18:30) pre­zen­to­vat kvin­te­sen­ce desig­nu. Se vstu­pen­kou na Designblok se tam dosta­ne­te zdar­ma.

Uměleckými intervencemi ožije i Ústí.

Kula­té naro­ze­ni­ny osla­ví FUD i pří­mo v Ústí nad Labem, kte­ré bude od 24. říj­na do 6. pro­sin­ce žít jeho šes­ti výsta­va­mi a dva­nác­ti pro­jek­ty v rám­ci mapo­vá­ní vrcho­lů a pro­pa­dů regi­o­nál­ní his­to­ric­ké a kul­tur­ní pamě­ti s pří­znač­ným názvem Monu­men­tál­ní topo­gra­fie. Tak­že se, milí sude­ťá­ci, při­prav­te, že to bude občas tro­chu hoř­ké. Ale to už k Sude­tům tak nějak pat­ří. Výše řeče­né výsta­vy budou k vidě­ní ve zná­mých insti­tu­cích: Dům umě­ní Ústí nad Labem, Gale­rie Emi­la Filly, Muze­um měs­ta Ústí nad Labem a Gale­rie Hra­ni­čář. Pro­střed­nic­tvím 12 umě­lec­kých inter­ven­cí se ale zapo­jí i samot­ný veřej­ný pro­stor Ústí nad Labem. Měs­tem se navíc bude pro­há­nět tajem­ný auto­bus se sym­bo­lic­kým čís­lem XXV. Zkus­te do něj schvál­ně nastou­pit a uvi­dí­te, kam a za jakým umě­ním vás zrov­na dove­ze. A kdo čte­te až z Pra­hy, vyzkou­šej­te 7. nebo 21. lis­to­pa­du Koč­ko­bus. Však jsme sko­ro sou­se­dé. A za umě­ním se nikdy neje­de dost dale­ko.

Co k tak význam­né­mu jubi­leu závě­rem popřát? Inu, my si hlav­ně pře­je­me, aby se to v Ústí a v kam­pu­su UJEP dál hem­ži­lo barev­ný­mi mimo­zemš­ťa­ny z gala­xie FUD. Bez nich by to tady totiž byla tro­chu nuda.