Chceme víc konferencí s nezapamatovatelným názvem.

Proč? Protože když se konference povede tak, jako letošní ICSHPE, jsme na ni prostě pyšní. Název nenázev.

Tak schvál­ně. Zkus­te teď zavřít oči a posklá­dat ta pís­men­ka správ­ně za sebou. Dali jste to? No prá­vě.

Kdy­ko­li něco orga­ni­zu­jí naši kole­go­vé z kated­ry tělo­vý­cho­vy a spor­tu PF UJEP, bývá dopře­du jas­né, že to bude úspěch. Když se ale podí­vá­te na shr­nu­tí letoš­ní Mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce o spor­tu a tělo­vý­cho­vě  na foto­gra­fi­ích či na videu, máte pocit, že jste tam pros­tě měli být. I kdy­by se vaše spe­ci­a­li­za­ce vůbec netý­ka­la spor­tu, ale tře­ba, co my víme… tře­ba sepa­ra­ce race­mic­kých smě­sí mem­brá­no­vý­mi pro­ce­sy!

Zažít, jak se kro­mě zají­ma­vých před­ná­šek o tren­dech v tělo­vý­cho­vě, o fun­go­vá­ní bio­me­cha­ni­ky ve spor­tu, o moti­va­ci, fai­r­play a dal­ších aktu­ál­ních otáz­kách obo­ru, na aka­de­mic­ké půdě šer­mu­je a tan­čí kolem tyče, se vám totiž kaž­dý den nepoštěs­tí.

Exper­ti na spor­tov­ní a tělo­vý­chov­nou tema­ti­ku z 8 zemí svě­ta se letos kon­cem říj­na sešli v Ústí nad Labem. PhDr. Šte­fan Bal­kó, Ph.D., a jeho orga­ni­zač­ní tým, nasa­di­li dal­ším roč­ní­kům vyso­kou lať­ku. Dou­fá­me, že se k nám díky jejich úsi­lí kon­fe­ren­ce v budouc­nu zase někdy vrá­tí.