U3V vystavuje v roudnické galerii

Od 12. září 2016 vysta­vu­jí poslu­cha­či Uni­ver­zi­ty tře­tí­ho věku UJEP v Gale­rii moder­ní­ho umě­ní v Roud­ni­ci nad Labem expo­zi­ci s názvem NA ZÁMKU.

Uni­ver­zit­ní seni­o­ři sdru­že­ní v kur­zu „Dob­ro­druž­ství mal­by“ dlou­ho­do­bě pra­cu­jí pod vede­ním oblí­be­né lek­tor­ky Mgr. Jit­ky Kra­to­chví­lo­vé, Ph.D. Aktu­ál­ní výsta­va NA ZÁMKU před­sta­vu­je tři­náct plá­ten, tři­náct pohle­dů na zámek.

Zámek se stal jed­no­tí­cím téma­tem naší výsta­vy, a to hned z něko­li­ka důvo­dů. Ate­li­ér, ve kte­rém se pra­vi­del­ně schá­zí­me, síd­lí prá­vě v his­to­ric­ké budo­vě, kte­rá je sou­čás­tí zámec­ké­ho kom­ple­xu. Den­ně jím pro­chá­zí­me, hle­dí­me na něj z oken, cho­dí­me malo­vat do jeho zahrad. Kaž­dý z poslu­cha­čů si vybral svůj pohled na zámek a jeho oko­lí a ztvár­nil ho jako mal­bu. Sna­žil se zachy­tit bez­pro­střed­ní sílu oka­mži­ku, jedi­neč­né svět­lo a bar­vy i kon­krét­ní atmo­sfé­ru dané chví­le. Sou­stře­dil se nejen na zachy­ce­ní kon­krét­ních tva­rů budov, oken, fasád, plo­tů a stro­mů, ale i na pře­ne­se­ní jedi­neč­nos­ti odstí­nů barev a atmo­sfé­ry,“ komen­tu­je impul­sy vzni­ku jed­not­li­vých plá­ten sama lek­tor­ka Jit­ka Kra­to­chví­lo­vá.

Výsled­kem prá­ce jejích poslu­cha­čů je pes­t­rý kalei­do­skop detai­lů ze zámec­ké­ho kom­ple­xu v Roud­ni­ci.

Ver­ni­sáž výsta­vy se kona­la dne 12. 9. 2016 a zahá­ji­la ji oper­ní zpě­vač­ka paní Jana Štěr­bo­vá, jejímž hla­so­vým obo­rem je lyric­ký soprán. Úvod­ní slo­vo pat­ři­lo ředi­tel­ce Gale­rie moder­ní­ho umě­ní paní PhDr. Ale­ně Potůč­ko­vé, mezi hos­ty byla mj. pro­rek­tor­ka Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem paní RNDr. Ale­na Chváta­lo­vá, Ph.D., a sta­ros­ta měs­ta Roud­ni­ce nad Labem pan Vla­di­mír Urban.

Lek­tor­ka Mgr. Jit­ka Kra­to­chví­lo­vá, Ph.D., před­sta­vi­la poslu­cha­če kur­zu Dob­ro­druž­ství mal­by, poho­vo­ři­la o nápl­ni kur­zu, ve kte­rém se poslu­cha­či sezna­mu­jí s jed­not­li­vý­mi tech­ni­ka­mi a postu­py prá­ce, pro­ble­ma­ti­kou míchá­ní barev a dal­ší­mi výtvar­ný­mi pro­blémy.

Kur­zy mal­by pro seni­o­ry pořá­dá UJEP v Roud­ni­ci nad Labem od roku 2013. Od té doby se spo­lu­prá­ce gale­rie, měs­ta a ústec­ké uni­ver­zi­ty roz­rost­la z původ­ní­ho a jedi­né­ho tvůr­čí­ho kur­zu mal­by na kur­zů něko­lik.

Dnes se zájem­ci mohou v Roud­ni­ci nad Labem při­hlá­sit do tří výtvar­ných kur­zů, a to Dob­ro­druž­ství mal­by, Jed­ním tahem a Pas­tel záři­vý. Kur­zy pro­bí­ha­jí v Ate­li­é­ru Výtvar­ka, kte­rý se nachá­zí v pro­sto­rách zám­ku.

Foto­gra­fie k vol­né­mu pou­ži­tí: Ver­ni­sáž výsta­vy NA ZÁMKU dne 12. 9. 2016, archiv UJEP