Prevence proti zcizení Vánoc

Vánoční dárek FSE UJEP dětem Severu

Kolik utra­tí­te za Váno­ce? Pokud jste (s odpuš­tě­ním) prů­měr­ný oby­va­tel ČR, tipu­je­me něco kolem 11 tisíc korun. Vánoč­ní trž­by v obcho­dech se celo­re­pub­li­ko­vě pohy­bu­jí kolem 96 mili­ard, což dělá z Vánoc naše suve­rén­ně nej­draž­ší svát­ky. Ješ­tě zají­ma­věj­ší je ovšem čís­lo ozna­ču­jí­cí počet lidí, kte­ří jsou v Čes­ku ochot­ní se kvů­li vánoč­ním dár­kům a dal­ším drob­nos­tem spo­je­ným s osla­va­mi naro­ze­ní jed­no­ho tesař­ské­ho syn­ka dokon­ce zadlužit. Je to zhru­ba pěti­na oby­va­tel Čes­ké repub­li­ky.

I pro­to se naše fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká roz­hod­la zabrá­nit tomu, aby nastu­pu­jí­cím gene­ra­cím hro­zi­ly ukra­de­né Váno­ce. Jak? Tím, že v před­vá­noč­ní nákup­ní horeč­ce hos­ti­la na své aka­de­mic­ké půdě sou­těž vedou­cí dospí­va­jí­cí gene­ra­ci k vět­ší finanč­ní gra­mot­nos­ti. Cel­kem 21 dětí ze sed­mi zákla­dek Ústec­ké­ho kra­je se zapo­ji­lo do sou­tě­že, jejímž zadá­ním bylo vypra­co­vat plán na co nej­lep­ší finan­co­vá­ní vánoč­ních dár­ků. Žáci před­ved­li, že mají na svůj věk až pře­kva­pi­vě širo­ký pře­hled o mož­nos­tech, kte­ré jsou nám v dneš­ní době k dis­po­zi­ci. Od návo­dů na to, jak během roku šet­řit přes růz­né vari­an­ty spo­ře­ní až k jed­not­li­vým vět­ším či men­ším dlu­ho­vým pas­tič­kám, kte­rým se však naštěs­tí hod­la­li vyhnout.

Vánoce jsou svátky, tak v klidu!

Mož­ná, že kdy­by dneš­ní gene­ra­ci dospě­lých někdo před lety umož­nil natré­no­vat si tuhle život­ní situ­a­ci v pra­xi, bez rizi­ka a jen tak na zkouš­ku, tak jako to ve spo­lu­prá­ci s naší FSE udě­la­li orga­ni­zá­to­ři letoš­ní sou­tě­že, neby­li bychom tak jed­no­du­še ochot­ní kazit si vánoč­ní čas zby­teč­ným stre­sem. A mož­ná, že příští rok orga­ni­zá­to­rům pora­dí­me, ať pošlou po téhle sou­tě­ži její účast­ní­ky také na exkur­zi na naši filo­zo­fic­kou fakul­tu, kde se od odbor­ní­ků na slo­vo vza­tých dozvě­dí něco o pomí­ji­vos­ti věcí a síle myš­len­ky. Pro­to­že ani ten nej­na­šlápnu­těj­ší nový mobil nedo­ká­že nahra­dit ten úžas­ný pocit, že na vás někdo mys­lí. Ne jen o Váno­cích, ale kaž­dý den v roce.

Tak se pojď­me ale­spoň ten posled­ní týden všich­ni pěk­ně uklid­nit a věno­vat se mís­to shá­ně­ní dár­ků radě­ji svým blíz­kým. Vždyť na stro­mek i pod něj se doma vždyc­ky něco najde.