Stromeček splněných přání odstrojen

Což je moc dobře.

Nejen pro­to, že je dáv­no po Váno­cích a jeh­li­ček zapích­nu­tých do cho­di­dla jsme si už všich­ni uži­li dost, ale hlav­ně, pro­to­že to zna­me­ná, že všech­na přá­ní dětí z před­lic­ké základ­ní ško­ly jsme spl­ni­li.
Kdo nechá­pe­te, o co jde, tak věz­te, že naše Stu­dent­ská unie při­šla ve spo­lu­prá­ci se základ­ní ško­lou v Před­li­cích s nápa­dem ově­sit vánoč­ní stro­mek v kam­pu­su kro­mě ozdob také přá­níč­ky, kte­rý­mi si ško­lá­ci “Ježíško­vi” napsa­li o výtvar­né potře­by a dal­ší pomůc­ky potřeb­né pro výu­ku. Nešlo o žád­né vele­da­ry. Vět­ši­nou žáci pro­si­li o tem­pe­ry, fixy a tuž­ky. A aby to neby­la nuda, pro­lo­ži­ly to děti občas žádos­tí o tem­pe­ri, fixi a tuž­ki. I s tak­to spe­ci­fic­ký­mi přá­ní­mi si však Ježí­šek pro­střed­nic­tvím aka­de­mi­ků, zaměst­nan­ců a stu­den­tů UJEP hra­vě pora­dil, jak vidí­te na úvod­ní foto­gra­fii.

Příkladná přírodověda

Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta UJEP šla navíc ostat­ním fakul­tám pří­kla­dem pro příští rok, vybra­la ve svých řadách dal­ší finanč­ní pro­střed­ky a doda­la také hro­ma­du pra­ví­tek, papí­rů, pro­pi­sek a podob­ných učeb­ních pomů­cek, s nimiž se letos bude pra­co­vat ve tří­dách na prv­ním stup­ni.
Děku­je­me orga­ni­zá­to­rům za nápad a všem, kdo se zúčast­ni­li zakou­pe­ním darů a sem tam i při­psá­ním osob­ních vzka­zů. Děti měly radost.