Dveře UJEP dokořán

Kampus a fakulty dnes zaplavili uchazeči o studium.

Kro­mě obvyk­lých pode­zře­lých v podo­bě roze­smá­tých stu­den­tů, zod­po­věd­ných pej­s­ka­řů, spo­ko­je­ně se pro­chá­ze­jí­cích seni­o­rů, roz­jí­ve­ných děcek zkra­cu­jí­cích si ces­tu ze ško­ly domů a (zejmé­na v posled­ním týd­nu) novi­ná­řů doku­men­tu­jí­cích dal­ší z (pro)buditelských pro­jek­tů naší Fakul­ty umě­ní a desig­nu, zapla­vi­li dnes Kam­pus stře­do­ško­lá­ci se zájmem o stu­di­um na UJEP.

Zástup­ci fakult pro ně při­pra­vi­li pre­zen­ta­ce, před­náš­ky a pro­hlíd­ky labo­ra­to­ří pro před­sta­vu o tom, jak se na UJEP stu­du­je, ale zajis­ti­li i dopro­vod­ný pro­gram. Jen tak pro radost.

Chce­te vidět budouc­nost Ústec­ké­ho regi­o­nu? Podí­vej­te se na naše stá­va­jí­cí a budou­cí stu­den­ty v akci.

Vel­ký dík všem, kdo se zúčast­ni­li, ať už v roli ucha­ze­čů či orga­ni­zá­to­rů.