Rektor převzal jmenovací dekret

Dobří rektoři se vracejí.

A tak jsme si na pod­zim loň­ské­ho roku doc. Mar­ti­na Bale­je zvo­li­li ješ­tě jed­nou. Vče­ra byla naše vol­ba potvr­ze­na pře­dá­ním jme­no­va­cí­ho dekre­tu z rukou minis­t­ra škol­ství.

Pan rek­tor si ve funk­ci pobu­de dal­ší 4 roky, ovšem nebu­dou to roky leda­ja­ké. Čeká na něj mno­ho důle­ži­tých roz­hod­nu­tí, spous­ta prá­ce a zejmé­na dostav­ba nové budo­vy Cen­t­ra pro pří­ro­do­věd­né a tech­nic­ké obo­ry (CPTO), kam se nastě­hu­je naše pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta a kde záro­veň vznik­ne důstoj­né a moder­ní pro­stře­dí pro roz­voj vědy na UJEP. Fun­go­vá­ní spe­ci­a­li­zo­va­ných labo­ra­to­ří ote­vře šir­ší pole spo­lu­prá­ce s apli­kač­ní sfé­rou a prů­mys­lo­vý­mi pod­ni­ky a umož­ní ješ­tě vět­ší pro­po­je­ní uni­ver­zi­ty s měs­tem Ústí nad Labem a kra­jem.

Stát v čele insti­tu­ce, kte­rá má for­mu­jí­cí vliv na celý regi­on, je nepo­chyb­ně vel­kým život­ním úspě­chem. Je to však spo­je­no i s obrov­skou odpo­věd­nos­tí. Pro­to pře­je­me panu rek­to­ro­vi hod­ně sil a trpě­li­vos­ti, klid­ný spá­nek a kaž­dý den ale­spoň jeden důvod k úsmě­vu (tře­ba po pře­čte­ní uni­ver­zit­ních aktu­a­lit).