Sportovní den rektora

10. dubna hoďte studium za hlavu!

A přijď­te si hodit tře­ba baló­nem. Samo­zřej­mě jen na jeden den. Ne, že se vykaš­le­te na stu­di­um po zby­tek let­ní­ho semest­ru! Pro to si pan rek­tor akci nevy­mys­lel. A pro co že si ji vymys­lel? Pro radost! A také pro­to, abychom se my všich­ni z cel­kem 8 fakult a cel­kem 1 rek­to­rá­tu měli šan­ci potkat při spo­leč­né akti­vi­tě.

Vzhle­dem k tra­dič­ní a zce­la legi­tim­ní aka­de­mic­ké auto­no­mii jed­not­li­vých fakult by bylo poně­kud trou­fa­lé pro­hla­šo­vat, že máte ten den všich­ni “rek­tor­ské” vol­no. Nicmé­ně věří­me, že se vět­ši­na aka­de­mi­ků pro myš­len­ku upev­ňo­vá­ní celo­uni­ver­zit­ní souná­le­ži­tos­ti spo­leč­ným poce­ním, funě­ním, blo­ko­vá­ním, klič­ko­vá­ním, nad­bí­há­ním a sme­čo­vá­ním nadchne a vol­no vám dá.

Přes­ný pro­gram bude již brzy odtaj­něn na webu k udá­los­ti, ale kdo jste se účast­nil v minu­lých letech, jis­tě víte, že je to jedi­neč­ná šan­ce vyzkou­šet si spor­tov­ní dis­ci­plí­ny, o kte­rých jste tře­ba ani nevě­dě­li, že exis­tu­jí. A samo­zřej­mě exce­lo­vat v těch, v kte­rých jste exce­lent­ní. Tak jako výzkum na UJEP.

Pro ty, kte­ří hol­du­jí spí­še jiným rados­tem než pohy­bu, se na tra­dič­ně “nepo­hyb­li­vých” fakul­tách při­pra­vu­je pro­gram na míru, kte­rý bude též upřes­něn. Není tedy vylou­če­no, že si na své při­jdou napří­klad i milov­ní­ci stra­te­gic­kých her, pocho­dů za dobrou věc a podob­ných adre­na­li­no­vých akti­vit. Jed­na nejme­no­va­ná fakul­ta má dokon­ce pod­le nepo­tvr­ze­ných infor­ma­cí z nezná­mé­ho zdro­je v úmys­lu nabíd­nout dis­ci­plí­ny, kte­ré nao­pak tra­dič­ně nad­še­ným pří­z­niv­cům pohy­bu poskyt­nou mož­nost zabo­jo­vat v oblas­tech, s nimiž běž­ně nepři­jdou do sty­ku, jako je napří­klad gra­fic­ký design. Pro avi­zo­va­ný workshop “Není klik jako klik” tak radí­me tré­no­vat nejen m. pec­to­ra­lis major, ale logic­ky také m. cli­ca­tus esthe­ticus a samo­zřej­mě pra­vou mozko­vou hemi­sfé­ru…

Na Face­boo­ku si vás brzy pro­klep­ne­me něja­kou důvtip­nou sou­tě­ží. Tak se chys­tej­te. Ať máte for­mu!

Na vidě­nou 10. dub­na a (ne)zlomte (si) vaz!