Výzva č. 02_19_076 Inovace v pedagogice

Dne 27.3.2019 byla vyhlá­še­na výzva č. 02_19_076 Ino­va­ce v peda­go­gi­ce. .

Ter­mí­ny pro podá­vá­ní žádos­tí:

Žádosti o pod­po­ru se podá­va­jí pro­střed­nic­tvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v ter­mí­nu od 27. 3. 2019 do 30. 8. 2019 do 14:00 hod.

Opráv­ně­ní žada­te­lé:

Vyso­ké ško­ly, výzkum­né orga­ni­za­ce (veřej­né vyso­ké ško­ly, veřej­né výzkum­né orga­ni­za­ce), orgá­ny stát­ní sprá­vy a samo­sprá­vy včet­ně jejich sva­zů, jim pod­ří­ze­né či jimi zří­ze­né orga­ni­za­ce, dal­ší sub­jek­ty podí­le­jí­cí se na rea­li­za­ci vzdě­lá­va­cích akti­vit.

 Cílem výzvy je:

  • Pod­po­řit sys­te­ma­tic­ké, moni­to­ro­va­né a reflek­to­va­né zavá­dě­ní ino­va­cí ve výu­ce
  • Pro­střed­nic­tvím ino­va­tiv­ních metod zajis­tit pod­po­ru kva­lit­ní výu­ky a uči­te­le jako její­ho klí­čo­vé­ho před­po­kla­du
  • Zefek­tiv­nit vede­ní, říze­ní a kli­ma škol pro­střed­nic­tvím ino­va­cí
  • Pod­po­řit peda­go­gic­ký výzkum zamě­ře­ný na sle­do­vá­ní dopa­dů vybra­ných opat­ře­ní vzdě­lá­va­cí poli­ti­ky v oblas­ti před­škol­ní­ho, základ­ní­ho a střed­ní­ho vzdě­lá­vá­ní
  • Při­pra­vit pod­kla­dy pro řeše­ní pro­ble­ma­tic­kých jevů, s nimiž dosud vzdě­lá­va­cí poli­ti­ka sys­te­ma­tic­ky nepra­co­va­la

Výše finanč­ní pod­po­ry:

 Alo­ka­ce výzvy: 250 000 000 Kč

  • Mini­mál­ní výše výda­jů: 3 000 000 Kč
  • Maxi­mál­ní výše výda­jů:
  • pro akti­vi­tu A: 25 000 000 Kč
  • pro akti­vi­tu B: 15 000 000 Kč

Veš­ke­ré infor­ma­ce k výzvě jsou dostup­né zde.