FŽP UJEP má nového děkana

Fakultu životního prostředí povede Pavel Kuráň.

Rek­tor UJEP, Mar­tin Balej, pře­dal ten­to týden jme­no­vá­ní doc. Dr. Ing. Pavlu Kurá­ňo­vi. Ten v čele fakul­ty od 1. 5. 2019 vystří­dal Ing. Mar­ti­na Neru­du, Ph.D., a pove­de ji po násle­du­jí­cí 4 roky.
Nebu­de to mít nijak jed­no­du­ché, pro­to­že před ním sto­jí vel­ká roz­hod­nu­tí a vel­ké úko­ly. Na dru­hou stra­nu mu jeho nová pozi­ce na fakul­tě plné zají­ma­vých a obě­ta­vých lidí pra­cu­jí­cích na těch nej­pro­mi­nent­něj­ších a pro lid­stvo nej­hod­not­něj­ších výzkum­ných pro­jek­tech při­ne­se jis­tě i mno­ho rados­ti.

Gra­tu­lu­je­me panu děka­no­vi a pře­je­me zdar a sílu!