Úřední hodiny kanceláře U3V

Dovo­lu­je­me si Vás upo­zor­nit, že dne 12. 6. 2019 a 26. 6. 2019 jsou úřed­ní hodi­ny kan­ce­lá­ře U3V zru­še­ny, kan­ce­lář je uza­vře­na. Děku­je­me za pocho­pe­ní.