Biologie na UJEP má zelenou

Centrum biologických a environmentálních oborů bude otevřeno 29. srpna 2019!

Výstav­ba Cen­t­ra bio­lo­gic­kých a envi­ron­men­tál­ních obo­rů (CBEO) v are­á­lu naší pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty (v uli­ci Za Vál­cov­nou) je novin­kou mezi ústec­ký­mi uni­ver­zit­ní­mi  stav­ba­mi. Zatím­co budo­va CPTO, kde má od roku 2020 síd­lit Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta UJEP, ros­te v kam­pu­su doslo­va před oči­ma, pro­bí­ha­la výstav­ba CBEO v pří­rod­ní loka­li­tě bez­pro­střed­ní­ho sou­sed­ství Nauč­né­ho bota­nic­ké­ho par­ku PřF UJEP, skle­ní­ků a čás­ti kated­ry bio­lo­gie v uply­nu­lém roce takřka uta­je­ně.

Nové cen­t­rum bude slou­žit nejen pro vzdě­lá­vá­ní našich stu­den­tů, ale bude záro­veň síd­lem zaměst­nan­ců fakul­ty, kte­ří se věnu­jí zejmé­na tzv. zele­né bio­lo­gii,“ říká pro­dě­kan pro vněj­ší a zahra­nič­ní vzta­hy doc. Jan D. Blá­ha.

Moder­ní a archi­tek­to­nic­ky zají­ma­vý objekt posky­tu­je tři výu­ko­vé pro­sto­ry včet­ně tera­sy, kde se budou stu­den­ti vzdě­lá­vat pod širým nebem a s půso­bi­vým výhle­dem na horu Mile­šov­ku.

 „Sou­čás­tí CBEO je i nově vybu­do­va­ný skle­ník a spe­ci­a­li­zo­va­né zaří­ze­ní, tzv. fyto­t­ron, kte­rý bude vyu­žit pro expe­ri­men­tál­ní prá­ci a výu­ku stu­den­tů i zaměst­nan­ců kated­ry bio­lo­gie v oblas­ti rost­lin­né fyzi­o­lo­gie a bio­tech­no­lo­gie,“ dopl­ňu­je Mgr. Jan Malý, Ph.D., vedou­cí kated­ry bio­lo­gie.

Z ote­vře­ní CBEO se radu­je také rek­tor uni­ver­zi­ty, doc. Mar­tin Balej, kte­rý vní­má roli pra­co­viš­tě v šir­ších sou­vis­los­tech. „Jed­ná se o dal­ší stav­bu, kte­rá doku­men­tu­je sou­čas­ný vidi­tel­ný roz­voj naší uni­ver­zi­ty a zkva­lit­ňo­vá­ní pro­stře­dí i záze­mí pro výu­ku. CBEO je také při­pra­ve­no k zapo­je­ní do uni­ver­zit­ní­ho stra­te­gic­ké­ho pro­jek­tu MATECH, např. prá­vě pro­střed­nic­tvím zmí­ně­né­ho fyto­t­ro­nu, kte­rý umož­ňu­je pěs­to­vá­ní rost­lin za kon­t­ro­lo­va­ných a pro­gra­mo­vě regu­lo­va­tel­ných vněj­ších pod­mí­nek,“ dodá­vá.

A vy, co se zrov­na nechys­tá­te stu­do­vat bio­lo­gii, nezou­fej­te. Nová infrastruk­tu­ra se bude vyu­ží­vat i pro čas­té popu­la­ri­zač­ní a vzdě­lá­va­cí akti­vi­ty fakul­ty pro šir­ší veřej­nost a pro zájem­ce z řad základ­ních a střed­ních škol.

Nej­bliž­ší šan­ci pro­hléd­nout si nové pro­sto­ry a odnést si záro­veň spous­tu zážit­ků má ústec­ká veřej­nost hned nece­lý měsíc od ote­vře­ní CBEO, a to dne 27. září 2019, kdy se v nových pro­sto­rách bude konat část dopro­vod­né­ho pro­gra­mu spek­ta­ku­lár­ní Noci věd­ců, celo­re­pub­li­ko­vé osla­vy vědy, věd­ců a věd­kyň, do níž se naše uni­ver­zi­ta po boku dal­ších 18 uni­ver­zit v ČR již dru­hým rokem aktiv­ně zapo­ju­je.