Rozvrh U3V

Dovo­lu­je­me si Vás upo­zor­nit, že roz­vrh pro zim­ní semestr 2019/2020 nové­ho dvou­le­té­ho stu­dia U3V 2019 — 2021 bude zve­řej­něn během dru­hé­ho týd­ne měsí­ce září 2019. Děku­je­me za pocho­pe­ní.