Úřední hodiny kanceláře U3V

Dovo­lu­je­me si Vás upo­zor­nit, že dne 24. 9. 2019 jsou úřed­ní hodi­ny kan­ce­lá­ře Uni­ver­zi­ty tře­tí­ho věku UJEP v Ústí nad Labem zru­še­ny — kan­ce­lář je uza­vře­na. Děku­je­me za pocho­pe­ní.

Dne 17. 9. je kan­ce­lář U3V uza­vře­na od 11.00 hodin do 14.00 hodin, děku­je­me za pocho­pe­ní.