Rektor Balej přivítal humanoidku základní škole

Od leto­š­ka mini­mál­ně do roku 2030 je Čes­ká repub­li­ka “zemí budouc­nos­ti”. Ale­spoň pod­le plat­né a schvá­le­né Ino­vač­ní stra­te­gie stá­tu. A také pod­le dneš­ních udá­los­tí v Ústec­kém kra­ji, přes­ně­ji na Fakult­ní základ­ní ško­le v Neš­tě­mi­cích, kde dnes paní ředi­tel­ka Marie Čápo­vá při­ví­ta­la ve 4. A prv­ní huma­no­id­ní robot­ku jmé­nem Ruby.

Pozdra­vit se s Ruby při­šli i zástup­ci všech 8 insti­tu­cí, kte­ré se, spo­leč­ně se základ­ní ško­lou Neš­tě­mic­ká, na pro­jek­tu tes­to­vá­ní huma­no­i­da pro vyu­ži­tí ve výu­ce podí­lí. Jde o 2 fakul­ty naší uni­ver­zi­ty — PF UJEP a PřF UJEP, zastou­pe­né děka­ny prof. Ško­dou a doc. Vara­dym, dále o Čes­ké vyso­ké uče­ní tech­nic­ké, Minis­ter­stvo prů­mys­lu a obcho­du, Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy, měs­to Ústí nad Labem, Ústec­ký kraj a Ino­vač­ní cen­t­rum Ústec­ké­ho kra­je.

Rek­tor UJEP, doc. Mar­tin Balej, vyjá­d­řil potě­še­ní nad vzá­jem­nou pro­vá­za­nos­tí těch­to insti­tu­cí, dekla­ro­va­nou i dneš­ním pod­pi­sem memo­ran­da o part­ner­ství a spo­lu­prá­ci v oblas­ti ino­va­cí ve vzdě­lá­vá­ní, a pou­ká­zal na důle­ži­tost kva­lit­ní­ho vzdě­lá­vá­ní na pra­hu 4. prů­mys­lo­vé revo­lu­ce.

Dodejme, že naše fakul­ty v pro­jek­tu při­spě­jí zejmé­na expert­ní­mi zna­lost­mi v obo­ru infor­ma­ti­ky a didak­ti­ky.

Ruby pře­je­me, ať se jí v Neš­tě­mi­cích líbí. A ať žije!