Noc vědců na UJEP již tento pátek!

Celo­re­pub­li­ko­vá akce s cílem popu­la­ri­zo­vat vědu, do kte­ré se UJEP zapo­ju­je jako jeden z 19 hlav­ních orga­ni­zá­to­rů, pro­běh­ne po celé ČR již zít­ra, v pátek 27. 9. 2019. O gene­zi, ide­o­vém zámě­ru a orga­ni­zač­ní struk­tu­ře Noci věd­ců se dočte­te v člán­ku vyso­ko­škol­ské­ho onli­ne maga­zí­nu UNIVERSITAS. Kdo chce zít­ra navští­vit vědou osví­ce­ná mís­ta u nás v Ústí nad Labem, ten

Noc věd­ců vypuk­ne na UJEP (při­zná­vá­me, poně­kud para­dox­ně) již v 16:00.

Prv­ní část pro­gra­mu se ode­hra­je od 16:00 do 19:00 v nově rekon­stru­o­va­ném a moder­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi vyba­ve­ném Cen­t­ru pro bio­lo­gic­ké a envi­ron­men­tál­ní obo­ry v uli­ci Za Vál­cov­nou 1000/8. Čeka­jí vás před­náš­ky, worksho­py pro děti, ale tře­ba i komen­to­va­ná pro­hlíd­ka osvět­le­ných skle­ní­ků.

Ve stej­nou dobu, tedy v 16:00 pro­běh­ne v Národ­ním památ­ko­vém ústa­vu v Krás­ném Březně před­náš­ka Zanik­lé kul­tur­ní dědic­tví s pro­jek­cí doku­men­tu Daň za svět­lo, mapu­jí­cí­ho zánik obce Ver­né­řov.

O něco poz­dě­ji, zhru­ba od 17:00 to vybuch­ne na peda­go­gic­ké fakul­tě, kte­rá bude letos opět hlav­ní základ­nou akce. Na chod­bách si bude­te moci vyro­bit ruč­ní papír se slav­nou díl­nou Papy­rea, natisk­nout na oděv vlast­no­ruč­ně vyro­be­ný motiv, pro­hléd­nout si budouc­nost výu­ky v podo­bě čer­s­tvě tes­to­va­né­ho “holo­pro­jek­to­ru”, spat­řit che­mic­ké výbuchy a fyzi­kál­ní zázra­ky, nabrat si osi­vo a vysít si vlast­ní lou­ku pro vče­ly, nakou­pit dob­ro­ty ve Špaj­zu, nebo vybra­nou kávu ve stán­ku u Mir­ka, a tak dále.

Od 19:00 se potom hlav­ní dění na Peda­go­gic­ké fakul­tě UJEP pře­su­ne do vel­ké auly, kde budou pro­bí­hat před­náš­ky význam­ných vědec­kých osob­nos­tí. Pro­fe­sor Fan­ta pro­mlu­ví o kra­jin­né eko­lo­gii. Mgr. Milo­slav Kole­na­tý před­sta­ví sou­čas­ná envi­ron­men­tál­ní hnu­tí. Petr Doubrav­ský bude hovo­řit o svých — po týd­nu pro kli­ma vel­mi aktu­ál­ních — zku­še­nos­tech (nejen) s koor­di­na­cí akti­vit hnu­tí Fri­da­ys for Futu­re v ČR.

Během pře­stáv­ky, zhru­ba ve 20:15 si vaše moz­ky odpo­či­nou během spek­ta­ku­lár­ní mód­ní pře­hlíd­ky, kte­rou AOTD FUD UJEP před­sta­ví své zapo­je­ní do pro­jek­tu ZERO IMPACT/Nulový dopad.

V dru­hé půli veče­ra vystou­pí na “hlav­ní stage” aka­de­mi­ci z UJEP a budou se věno­vat téma­tu Šetr­ně k pla­ne­tě kaž­dý ze své­ho odbor­né­ho úhlu pohle­du. Ing. Jiří Louda, Ph.D., před­sta­ví eko­no­mic­ké aspek­ty změ­ny kli­ma­tu. Mgr. Hana Malin­ská, Ph.D., popo­ví­dá o zázrač­né rost­li­ně budouc­nos­ti. A Mgr. Bar­bo­ra Řebí­ko­vá, Ph.D., uza­vře před­náš­ko­vý blok úva­hou o roli eti­ky v době kli­ma­tic­kých změn.

Všech­ny, kdo mezi­tím usnou, spo­leh­li­vě pro­bu­dí závě­reč­ný kon­cert impro­vi­zo­va­né­ho hudeb­ní­ho usku­pe­ní 4Uni Band, kte­ré vznik­lo spon­tán­ně a spe­ci­ál­ně pro úče­ly Noci věd­ců, kte­ré však odteď až na věky věků bude muset hrát na kaž­dé význam­né akci UJEP, neboť je pří­klad­nou ukáz­kou spo­lu­prá­ce 3 fakult: PřF UJEP, FŽP UJEP a PF UJEP.

Tak vez­mě­te děti, part­ne­ry, part­ner­ky, babič­ky i dědeč­ky a přijď­te!

Bude to stát za to!

P.S. Jo, a stáh­ně­te si app­ku!