Sněhurka a trpaslíčci (UJEP na Techdays)

Naše uni­ver­zi­ta (Sně­hur­ka) se letos opět účast­ní lito­mě­řic­ké­ho veletr­hu tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní Tech­da­ys. Tenhle veletrh je zají­ma­vý tím, že namís­to dis­tingu­o­va­ných mana­že­rů s kufří­ky na koleč­kách se po halách v Zahra­dě Čech pro­há­ně­jí žáci základ­ních škol (trpas­líč­ci), kte­ré chtě­jí orga­ni­zá­to­ři inspi­ro­vat k zájmu o tech­nic­ké pro­fe­se.

Lec­kdo se mož­ná diví, co dělá uni­ver­zi­ta na akci, urče­né základ­ním ško­lám. Nemá­me snad cílit na mno­hem star­ší žáky střed­ních škol? Neo­slo­vu­je­me děti moc brzy? Inu, radě­ji brzy, než poz­dě. Nechce­me totiž, aby všech­ny ty mla­dé talen­ty z Ústec­ké­ho kra­je padly za oběť Sha­pi­ro­vu efek­tu zpož­dě­ní sig­ná­lu. A tak k nim sig­nál o tom, že na seve­ru Čech je skvě­lá uni­ver­zi­ta, kde mohou na 8 fakul­tách stu­do­vat (nejen) tech­nic­ké obo­ry v dopro­vo­du úžas­ných osob­nos­tí a za pomo­ci špič­ko­vé­ho vyba­ve­ní, vysí­lá­me radě­ji co nejdří­ve.

Na Tech­da­ys tak trpas­líč­ci měli mož­nost spat­řit Sně­hur­ku ve stří­br­ných šatech (fakul­ta stroj­ní­ho inže­nýr­ství s 3D tis­kár­na­mi, vir­tu­ál­ním sva­řo­vá­ním, pro­to­ty­po­vá­ním a dal­ší­mi hrač­ka­mi), v oran­žo­vých šatech (filo­zo­fic­ká fakul­ta s terén­ní­mi odbor­ní­ky a uni­kát­ní­mi hrač­ka­mi spe­ci­a­li­zo­va­né­ho Cen­t­ra pro doku­men­ta­ci pamá­tek), v tma­vě zele­ných šatech (pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta s našlápnu­tý­mi apli­ko­va­ný­mi nano­tech­no­lo­gi­e­mi a skvě­lým týmem mla­dých výzkum­ní­ků) a ve svět­le zele­ných šatech (fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí s dro­ny, svě­to­vý­mi GIS, zázrač­ný­mi rost­li­na­mi, oce­ňo­va­nou ana­ly­tic­kou che­mií a obli­gát­ní sbír­kou motý­lů…).

Pev­ně dou­fá­me, že sig­nál byl zachy­cen.

#myjsme­u­jep #nase­ver #tady­se­na­jdes