Úřední hodiny kanceláře U3V

Dovo­lu­je­me si Vás upo­zor­nit, že dne 15. 10. 2019 v úte­rý jsou úřed­ní hodi­ny kan­ce­lá­ře Uni­ver­zi­ty tře­tí­ho věku UJEP v Ústí nad Labem zru­še­ny — kan­ce­lář je uza­vře­na. Děku­je­me za pocho­pe­ní.