Nejlepší modelářka světa studuje UJEP

Má vítězné jméno a zvládá dvě fakulty najednou!

Vik­to­rie Trži­lo­vá, zís­ka­la na Mis­trov­ství Evro­py v rake­to­vém mode­lář­ství v Rumun­sku nej­vyš­ší oce­ně­ní „Nej­lep­ší mode­lář­ka svě­ta za rok 2018“.

Když zrov­na “nestar­tu­je rake­ty”, stu­du­je Vik­tor­ka 2. roč­ník obo­ru Porod­ní asi­s­tent­ka naší fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií, a záro­veň 1. roč­ník obo­ru Čes­ký jazyk pro média a veřej­nou sfé­ru na Peda­go­gic­ké fakul­tě UJEP.

V Rake­to­mo­de­lář­ském klu­bu Krup­ka je “doma” již téměř 15 let a letoš­ní titul není jejím prv­ním oce­ně­ním. V roce 2016 si titul mis­try­ně svě­ta při­vez­la z Ukra­ji­ny.

A co říká o stu­diu na uni­ver­zi­tě seve­ru? „Stu­di­um na ústec­ké uni­ver­zi­tě pova­žu­ji za vel­mi pří­nos­né, pro­to­že mi umož­ňu­je rea­li­zo­vat i moje mimospor­tov­ní život­ní cíle. Kro­mě stu­dia Porod­ní­ho asi­s­tent­ství se cel­ko­vě sna­žím také roz­ši­řo­vat své jazy­ko­vé schop­nos­ti, kte­ré mi pomá­ha­jí jak v komu­ni­ka­ci na mezi­ná­rod­ních sou­tě­žích, tak v mé prá­ci pro stu­dent­skou orga­ni­za­ci ESN Ústí nad Labem, kde půso­bím na pozi­ci HR manage­ra,“ popi­su­je Vik­to­rie svou zku­še­nost s UJEP.

Vik­to­rii Trži­lo­vé srdeč­ně gra­tu­lu­ji a pře­ji jí mno­ho dal­ších úspě­chů na poli rake­to­vé­ho mode­lář­ství i při stu­diu na naší uni­ver­zi­tě. Jsem pyš­ný, že stu­den­ti, jako je ona, stu­du­jí prá­vě naši UJEP,“ říká rek­tor UJEP, doc. Mar­tin Balej.

Na závěr si dovo­lu­je­me pozna­me­nat, že pokud z Vik­tor­ky jed­nou bude porod­ní asi­s­tent­ka, mohou se nastá­va­jí­cí mamin­ky z Ústec­ké­ho kra­je těšit na rake­to­vé star­ty svých dítek do živo­ta.

Tenhle regi­on pros­tě míří ke hvězdám. Při­dej­te se k nám #nase­ver!