Co přináší vládní usnesení z 30. října 2020?

VÝUKA NA UJEP DISTANČNÍ FORMOU prodloužena do 20. 11. 2020

Pracovní povinnost pro PREZENČNÍ studenty posledních ročníků BAKALÁŘSKÝCH a VŠECH ročníků MAGISTERSKÝCH PROGRAMů FZS UJEP a PRO PREZENČNÍ studenty v oborech vzdělání dle zákona o sociálních službách FSE UJEP a PF UJEP

Nadále platí zákaz ubytování na kolejích S Výjimkou VÝŠE UVEDENÝCH Studentů

Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření s účinností

od 2. 11. do 20. 11. 2020 (do 23:59 h) zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole, a také na zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob. Po tuto dobu zůstává v platnosti také zákaz osobní přítomnosti účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Dané usnesení taktéž zakazuje vysokým školám poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe.

Zůstává v platnosti Usnesení vlády České republiky ukládající po dobu trvání nouzového stavu pracovní povinnost v rámci UJEP studentům FZS a studentům oborů vzdělání dle zákona o sociálních službách na FSE a PF. Usnesení č. 1023 ukládá pracovní povinnosti studentům posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole připravujícím na nelékařské zdravotnické povolání. Usnesení č. 1027 ukládá pracovní povinnost studentům v prezenční formě studia vysokých škol v oborech vzdělání k zajištění poskytování sociálních služeb a k zajištění poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Vydávání příkazů k výkonu pracovní povinnosti spadá do kompetence hejtmana Ústeckého kraje. 

Konkrétně se tato povinnost na UJEP vztahuje na studenty:

SOCIÁLNÍCH PROGRAMŮ/OBORŮ

Bakalářská studia – týká se to všech studentů prezenční formy v oborech a programech

Sociální práce (FSE)

Sociální politika a sociální práce (FSE)

Sociální pedagogika (PF)

Speciální pedagogika – intervence (PF)

Navazující magisterská studia – týká se to všech studentů prezenční formy v oborech

Řízení v sociální práci (FSE)

Sociální pedagogika (PF)

Speciální pedagogika – poradenství (PF)

ZDRAVOTNICKÝCH PROGRAMŮ/OBORŮ

Bakalářská studia – týká se to studentů prezenční formy v posledním roce studia v oborech a programech

Všeobecná sestra

Ergoterapie

Fyzioterapie

Porodní asistentka

Navazující magisterská studia – týká se to všech studentů prezenční formy v programu

Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení

Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A INFORMACE CHRONOLOGICKY:

Nově:

Starší: