TESTUJEME STUDENTY

〈for English, please, scroll〉

Mimořádné opatření MZ ČR (MZDR 14600/2021-8) od 10. 5. 2021 nadále do odvolání prodlužuje online výuku na vysokých školách. Nově však umožňuje prezenční účast všech studentů  na praktické, laboratorní, experimentální a umělecké výuce a praxi. Podmínkou účasti na výuce je, kromě povinnosti zakrytí dýchacích cest vhodnými ochrannými prostředky a absence příznaků onemocnění COVID-19, testování studentů.

Testování studentů na UJEP upravuje příkaz rektora č. 2 K testování studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole platí tedy nově s výjimkami, jimiž se povolují:

– účast na zkoušce, účastní-li se v jeden čas zkoušky maximálně 10 osob,

– účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden pracovník),

– účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů v posledním roce studia,

– účast na klinické a praktické výuce a praxi, pokud se jedná o studenty studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a o studenty vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Je umožněno konání přijímacích zkoušek za účasti nejvýše 20 osob v místnosti. Rovněž jsou stanoveny výjimky z omezení zpěvu a sportovní činnosti, které se, pokud jsou stěžejní součástí vzdělávání, povolují (v případě zpěvu pro maximálně 6 studentů v místnosti).

Ve vnitřních prostorách vysokých škol se zakazuje všem osobám pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Výjimky z tohoto zákazu upravuje oddíl I., odst. 3 mimořádného opatření MZDR 15757/2021-47/MIN/KAN.

Nadále platí pro vysoké školy zákaz poskytovat ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání dle výše vypsaných výjimek ze zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce.

Studentky a studenti, sledujte, prosím, pečlivě aktuální informace na svých fakultách.

Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 19. 4. 2021 č. 393)

Mimořádné opatření MZ ČR (Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 19. 4. 2021 č. 393)

Příkaz rektora č. 2/2021 K testování studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2   

 

••• ENGLISH version •••

UJEP is testing its students

The protective measure of the Ministry of Health (MZDR 14600/2021-8) extends the online schooling at all universities from the 10th of May until further notice. It, nevertheless, allows attending of all students the lessons in person in case of practical, laboratory, experimental and artistic classes and practical training. The necessary conditions of personal attendance are: wearing a proper respiratory protection mask, the absence of Covid-19 symptoms, and the testing of all students.

Testing of all students at the Jan Evangelista Purkyně University (UJEP) is regulated by the Rector’s order No. 2 on testing the students for SARS-CoV-2 virus occurrence.

The prohibition of students’ personal attendance is therefore further valid with the exceptions allowing the following:

– personal attendance of an examination, provided there are max. 10 persons attending the examination at the same time,

– personal attendance of individual consultations or consulting services (only 1 student and one consultant),

– personal attendance of clinical and practical lessons and of the practical training in the last year of the study,

– personal attendance of the clinical an practical schooling as well as practical training, provided for students of the medical study programs (medicine, dental medicine, pharmacy and other medical study programs)  and for students carrying out their practical schooling and training at nursery, elementary and secondary schools or at institutions practicing institutional and protective education.

Admission exams are allowed to take place provided there are max 20 persons at the same time in one room. Exceptions from the prohibition to sing and carry out sports activity are allowed provided these are crucial part of the education (in case of the singing the exception is valid for max 6 students in one room at the same time).

All persons within the interior of the university buildings are prohibited to move around without protective respiratory masks covering the mouth and the nose, these being a respirator or analogous device (always without the expiratory valve) in compliance with all the technical conditions and requirements (for the product) including the min. filtration efficacy of 94%, as per relevant norms (e.g. FFP2, KN 95). Exceptions from this prohibition are regulated by the section I., paragraph. 3 of the protective measure MZDR 15757/2021-47/MIN/KAN.

The regulation prohibiting the universities to provide within the premises of the university college an accommodation for university students with another CZ residence continues to be valid with the exception of students allowed to attend the education as per the exceptions described above.

We kindly ask all students to follow the information updates of their respective faculties.