Studia šitá na míru Ústeckému kraji. UJEP pro region

Role Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v Ústeckém kraji je rok od roku hmatatelnější. Odráží se nejen v rozvojových a vědeckých projektech, které společně s místními státními a samosprávnými organy, i institucemi, řeší, ale také ve studijních programech, které přímo pro kraj připravuje
a úspěšně akredituje.

Za poslední tři roky UJEP připravila k akreditaci, akreditovala a studentům nabídla desítky nových studijních programů cílících na vzdělávání budoucích odborníků pro oblasti, které jsou v severočeském regionu z hlediska poptávky po kvalifikované pracovní síle nejpalčivější.

Pokud se zaměříme zejména na fakulty generující absolventy uplatnitelné v technicky či technologicky zaměřených profesích, můžeme od roku 2019 sledovat jasný trend nástupu programů pro praxi či aplikaci teoretických odborných znalostí,“ uvádí prorektorka pro studium UJEP dr. Alena Chvátalová.

V této oblasti zřetelně „akreditačně“ vévodí Fakulta strojního inženýrství UJEP, která v loňském roce připravila k akreditaci hned 10 nových studijních programů. Z nich zejména bakalářské programy Řízení jakosti a Konstrukce strojů a zařízení či navazující magisterské Produktové inženýrství a Inženýrská mechanika automatizace spadají právě mezi ty v našem regionu potřebné.

Taktéž Přírodovědecká fakulta UJEP v posledních letech úspěšně akreditovala studijní programy s profilem absolventa přímo pro personální posílení Ústeckého kraje v oblasti exaktně orientovaných profesí. Z roku 2019 je to např. bakalářský program Matematika ve firmách a veřejné správě a z roku 2020 navazující magisterské programy Aplikované plazmové technologie, Učitelství informatiky pro SŠ, specifické studijní plány Aplikovaná biologie a ekologie a Experimentální a buněčná biologie ve studijním programu Biologie či dokonce doktorský studijní program Geografie transformací. Posledně zmíněný je ideálním vzdělávacím základem pro chystaný operační program Spravedlivá transformace, který by měl přispět k transformaci našeho kraje z uhelného na kreativní či chytrý.

„V případě přírodovědecké fakulty očekáváme ještě kladné rozhodnutí o udělení akreditace bakalářskému a navazujícímu magisterskému studijnímu programu Aplikovaná informatika,“ doplňuje prorektorka Chvátalová.

Přítomnost a úloha Fakulty životního prostředí UJEP v tomto kraji je potvrzována již 30 let a ne nadarmo patří mezi zakládající fakulty ústecké univerzity. Svoji roli zde naplňuje vzděláváním i projekty zaměřenými na ochranu životního prostředí. Její absolventi bez problémů nacházejí uplatnění a jejich praktické zařazení do pracovního procesu a zpětné vazby vůči své alma mater pomáhají v přípravě studijních programů kraji na míru.

Společně s přírodovědeckou fakultou má FŽP UJEP akreditovány studijní programy Aplikovaná geoinformatika (bakalářský) a Analytická chemie životního prostředí a toxikologie (navazující magisterský).

Samotná fakulta životního prostředí v roce 2020 akreditovala bakalářský studijní program Ochrana životního prostředí obsahující v tomto smyslu zajímavý studijní plán Technologie ochrany životního prostředí a navazující magisterský program Technologie pro ochranu životního prostředí se studijními plány Environmentální technologie či Odpadové a oběhové hospodářství,“ upozorňuje prorektorka.

Nemalou měrou pomůže rozvoji tohoto kraje také doktorský studijní program Regulace a behaviorální studia, který se v roce 2020 podařilo úspěšně zařadit do nabídky studia Fakultě sociálně ekonomické UJEP. Vzdělává analytiky s kompetencemi pro kritické hodnocení fungování hospodářské politiky, nástrojů regulace ekonomiky a ochranu spotřebitele. Zaměřuje se také na místní společenské problémy, které se promítají do tvorby veřejných politik.

Podobně je vnímán také bakalářský studijní program Pedagogické fakulty UJEP z roku 2020 Andragogika. Připravuje kvalifikované odborníky na práci v multidisciplinárním prostředí spojeným se vzděláváním dospělých.

Zvláštní pozornost si zaslouží Fakulta zdravotnických studií UJEP, která prochází v posledních letech nejdynamičtějším rozvojem v rodině fakult UJEP a potvrzuje čím dál víc svoje opodstatnění nejen v tomto kraji, ale obecně ve společnosti. Aktuální pandemická situace ještě více zviditelnila potřebu početné a kvalifikované základny zdravotníků,“ uvádí rektor UJEP doc. Martin Balej.

Na FZS UJEP se v té souvislosti podařilo velmi rychle zakreditovat nové bakalářské studijní programy, ale také zcela nové navazující magisterské. Z let 2019–2020 se jedná zejména o Bc. studijní programy Pediatrické ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství a Radiologická asistence a navazující Mgr. programy Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy a Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení.

Ruku v ruce s nabídkou kvalitních programů generující absolventy snadno uplatnitelné v našem kraji roste zájem o studium na UJEP.

Počet přihlášek ke studiu na UJEP do bakalářských a magisterských studijních programů je ve srovnání s rokem 2020 o významných 30 % vyšší, což mě naplňuje uspokojením, že jsme nové studijní programy zacílili správným směrem. Pak už zbývá jen, aby zmínění absolventi zůstali s námi v kraji a pomohli nám kraj transformovat,“ zdůrazňuje rektor Balej.

Největší zájem o studium eviduje tradičně Pedagogická fakulta UJEP, v posledních letech však počty zájemců o studium enormně narůstají právě na Fakultě zdravotnických studií UJEP, která je aktuálním počtem uchazečů na UJEP na druhém místě.