StudKon 2021

Čtvrtý ročník konference studentů přírodovědných a technických oborů UJEP oživil novou budovu CPTO

Přestože akademický rok 2020/2021 už proběhl na Fakultě životního prostředí (FŽP) a Přírodovědecké fakultě (PřF) UJEP v nových prostorách Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO), studenti si budovu vzhledem k pandemii COVID19 zatím moc užít nemohli. Na konci června tu však bylo živo. Konal se totiž čtvrtý ročník studentské konference STUDKON, kterou FŽP a PřF společně pořádají pro své studenty doktorských programů s přírodovědným a technickým zaměřením.

Konference STUDKON je už tradičním zakončením akademického roku pro studenty doktorských programů Environmentální chemie a technologie (FŽP), Aplikované nanotechnologie (PřF) a Počítačové modelování ve vědě a technice (PřF). Letos se poprvé odehrála pod společnou střechou obou fakult vbudově CPTO. V ostatních ohledech si akce držela svůj standard z předchozích let. Studenti v angličtině prezentovali pokrok ve svých výzkumných projektech formou ústní nebo posterové prezentace a měli pak možnost diskutovat s ostatními studenty, absolventy, školiteli, zástupci oborových rad studijních programů i s pozvanými hosty z dalších univerzit a aplikační sféry.

Stejně jako v předchozích letech byla paleta prezentovaných témat velmi pestrá. Zazněly příspěvky například zoblastí materiálové chemie, přípravy a analýzy nanomateriálů, vývoje nových postupů pro testování toxicity materiálů, environmentální analytické chemie, technologií pro přepracování a využití odpadů, matematického modelování a simulací, fytoremediací a mnoha dalších.

Přestože se účastníci konference shodli na tom, že všechny příspěvky dosahovaly vysoké kvality, několik z nich bylo navíc komisemi složenými z odborníků UJEP i dalších institucí oceněno Cenou Miroslava Broulaza nejlepší ústní prezentaci a poster. Na nejvyšší ocenění dosáhli student druhého ročníku Aplikovaných nanotechnologií Mgr. David Poustka za prezentaci o izolaci „nanováčků“, tzv. exosómů, pomocí mikrofluidních čipů spotenciálním využitím v moderní medicíně. V posterové sekci komisi nejvíce zaujalo vystoupení studenta čtvrtého ročníku Počítačových metod ve vědě a technice Mgr. Jana Dočkala, který se zabýval modely pro předpověď vlastností skupiny vybraných elektrolytů, tzv. alkalických halidů.

Součástí programu konference je vždy i přednáška pozvaného hosta, který se se studenty podělí o zkušenosti z některé oblasti jejich studia. Tentokrát pozvání přijal prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc., z Univerzity Pardubice, který se studenty debatoval na téma „Doktorské studium role školitele a moje zkušenosti“. Studenti jeho informace velmi ocenili, neboť vztah studenta a školitele je jedním z klíčových aspektů pro úspěšné dokončení doktorského studia.

„Jsme rádi, že se konferenci navzdory nepříznivé epidemiologické situaci v průběhu roku podařilo zorganizovat ve srovnatelné kvalitě s předchozími ročníky, a studenti tak nepřišli o možnost představit progres ve své výzkumné práci, procvičit si prezentační schopnosti v angličtině, reagovat na dotazy, získat podněty pro jejich další práci i navázat nové kontakty. To všechno jsou důvody, proč konferenci pořádáme, a doufáme, že další ročníky budou stejně úspěšné jako ten letošní,“ shrnuje Ing. Daniel Bůžek, Ph.D., z organizačního výboru konference.

Další informace jsou kdispozici na webu konference STUDKON.