20. ročník Cen rektora

Ceny rektora 2021. Každoroční ocenění těch nejlepších. Jedna z nejprestižnějších akcí UJEP slaví letos své 20. výročí.

Od roku 2001 rektoři ústecké univerzity Cenami rektora vyjadřují úctu a respekt k vykonané práci zaměstnanců a studentů UJEP. Ceny jsou každoročně vybírány speciální komisí a předávány v konci roku u příležitosti připomenutí narození patrona ústecké univerzity – Jana Evangelisty Purkyně.

Za 20 let této tradice bylo Cenami rektora ohodnoceno na 300 vynikajících pracovníků a studentů ústecké univerzity. V průběhu času se předmět ocenění drobně proměňoval, jak se měnily strategické záměry univerzity. Tak se např. od roku 2015 uděluje Cena za aplikovaný výzkum.

V roce 2021 se jedná o Ceny za špičkové a excelentní výsledky v oblastech technických, přírodních, humanitních a společenských věd, za mimořádný umělecký počin, aplikovaný výzkum, knihu roku v technické, přírodovědecké, ekonomické, společenské, humanitní či umělecké oblasti a Ceny pro studenty za mimořádné výsledky v tvůrčí činnosti a nejlepší sportovní výsledky.

V letošním jubilejním ročníku rektor Martin Balej rozhodl udělit celkem 13 Cen. Jejich držiteli jsou zejména dlouholetí pracovníci UJEP. Z FŽP prof. Ing. Valentina Pidlisnyuk, DrSc., vedoucí mezinárodního výzkumného týmu, který se na fakultě zabývá pěstováním energetických plodin druhé generace na kontaminovaných nebo marginálních lokalitách. Z Fakulty zdravotnických studií je to PhDr. Mgr. et Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D., který se aktuálně věnuje výzkumu vlivu stresových faktorů, které působí na zdravotnické záchranáře v souvislosti s používáním osobních ochranných pracovních pomůcek v době pandemie covid-19. Za mimořádný umělecký počin je to MgA. Jiří Thýn z FUD za realizaci  výstavního projektu Mlčení, torzo v Galerii hlavního města Praha.

Za špičkové a excelentní výsledky se udělují ocenění ve dvou kategoriích, ta druhá myslí na pracovníky, kteří na UJEP úspěšně startují svoji vědeckou kariéru.

Cenami rektora nejen vyjadřujeme, že si práce našich zaměstnanců jsme vědomi a chceme ji ocenit, ale také motivujeme a podporujeme mladé začínající vědce a umělce k další práci. Za tím účelem udělujeme Ceny pro akademické pracovníky do 35 let,“ říká rektor.

Za rok 2021 byli oceněni mladí vědci, Karim Al Souki, Ph.D., z FŽP za výsledky v oblastech využití energetických plodin druhé generace pro fytoremediace organických polutantů v půdě, a PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D., z PF za publikaci významných prací zaměřujících pozornost na osoby, které postihla určitá forma demence. V oblasti umělecké to je BcA. Štěpán Smetana z FUD za autorskou kolekci víceúrovňových konferenčních stolků SWELL, která byla na přehlídce Designblok Praha 2021 ohodnocena Cenou nejlepší novinka designéra.

Cenu za aplikovaný výzkum získal Ing. Michal Lattner, Ph.D., z FSI, který v uplynulém období podal a úspěšně řešil celkem 6 inovačních voucherů, dále pak významný projekt z kategorie MPO TRIO, jehož výstupem byl i získaný užitný vzor.

Kategorie Kniha roku má taktéž dvě kategorie, jednu pro oblasti technické, přírodovědecké a ekonomické a druhou pro témata společenská, humanitní a umělecká. V té první Cenu získal  Ing. Richard Pokorný, Ph.D., z FŽP za knihu Mineral Resources in lceland. Coal Minin týmu autorů, specialistů na geologii a paleontologii Islandu, (Fialová V., Grímsoon F., Koutecký V.) pod jeho vedením. Ve druhé byla za spoluautorství na reprezentativní vědecké publikaci Comenius (1570–1672). Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět oceněna Mgr. Lenka Stolárová z FUD.

Doc. Balej ocenil tradičně také studenty UJEP, kteří v roce 2021 prokázali vynikající výsledky na poli tvůrčí činnosti a sportu. V oblasti tvůrčí byla oceněna doktorandka FF PhDr. Vlasta Kordová za významné působení hned ve třech prestižních institucích (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Zentrum für Holocaust-Studien v Mnichově a vídeňská univerzita). Pomyslný sportovní stupeň vítězů obsadili Cenami rektora na prvním místě olympijská plavkyně Kristýna Horská (PF), na místě druhém plavecký paralympionik Tadeáš Strašík (FF) a na třetím místě reprezentantka ve sportovním a fitness aerobiku Markéta Mrňáková (FZS).

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci jsem se i letos rozhodl nepořádat tradiční ceremoniál udílení Cen, i když je mi líto, že ohodnocené pracovníky a studenty ochudím o veřejnou poctu s ním spojenou. Velice se však těším na osobní předání Cen u mě v pracovně tak, jak tomu bylo i u předešlého ročníku. Věřím, že i tato forma předání bude pro oceněné dostatečnou náhradou, a navíc nám umožní společně strávit více času, osobně si promluvit, což veřejné předání neumožňuje,“ uzavírá Martin Balej.

Termín oficiálního předání Cen rektora bude stanoven dodatečně podle aktuálního vývoje epidemiologické situace.