Vyhlášení soutěže o návrh na úpravu a využití vybraných ploch Kampusu UJEP

Rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Komise pro kampus Akademického senátu UJEP vyhlašují soutěž pro studenty a zaměstnance UJEP na téma:

 NÁVRH NA ÚPRAVU A VYUŽITÍ VYBRANÝCH PLOCH KAMPUSU UJEP

Zadání
Zadáním soutěže je předložení návrhu na úpravu a využití vybraných ploch v areálu Kampusu UJEP za účelem zkvalitnění prostředí v kontextu se zlepšením podmínek pro vzdělávací, tvůrčí, naučné, relaxační, volnočasové a další aktivity.

Vyhlašovatel
Rektor UJEP
Komise pro kampus AS UJEP

Účel a poslání soutěže, téma
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem již od roku 2004 buduje zázemí pro svou činnost v areálu bývalé nemocnice. Kampus UJEP se nachází v centru města Ústí nad Labem a jeho výstavba přispívá k regeneraci a revitalizaci části města s výrazným vlivem také na své bezprostřední okolí. Význam podtrhuje i propojení kampusu s městem. Nově postavené nebo zrekonstruované objekty kampusu hrají významnou roli v oblasti vědy, výzkumu a inovací. V současné době je již hlavní infrastruktura kampusu vybudována a pozornost je soustředěna na dokončování infrastruktury návazné. Účelem a posláním soutěže je navrhnout inspirativní ideový koncept podoby definovaných ploch pro zlepšení podmínek pro vzdělávací, tvůrčí, naučné, relaxační, volnočasové a další aktivity. Očekává se kreativní přístup soutěžících se zřetelem k charakteru prostředí, možnostem využití navrhovaných řešení, sjednocujícím prvkům a odpovídajícím estetickým standardům.

Způsob vyhlášení soutěže
Na internetových stránkách www.ujep.cz v Aktualitách
Informačním e-mailem studentům a zaměstnancům UJEP

Účastníci soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit studenti a zaměstnanci UJEP, jednotlivci nebo týmy (týmy mohou být i smíšené).

Soutěžní podklady
Text vyhlášení soutěže
Podkladová mapa Kampusu UJEP s vyznačenými dotčenými plochami

Odevzdání soutěžních prací
Soutěžní práce budou odevzdány na sekretariát rektora UJEP, Rektorát (4. patro), Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, osobně nebo poštou.

 Obsah soutěžní práce
Soutěžní práce se bude skládat z textové a grafické části. Textová část bude obsahovat výstižný popis řešení vzhledem k jednotlivým plochám (návrh se nemusí týkat všech dotčených ploch), případně jeho zdůvodnění, jméno a kontakt navrhovatele (případně zástupce týmu). Grafická část bude obsahovat umístění jednotlivých prvků návrhu, jejich případnou vizualizaci (dokumentace, zákresy do fotografií, náhledové perspektivy, případně další možnosti vystihující charakter návrhu). V případě potřeby může být práce doplněna digitálním nosičem s dalšími podklady.

Kritéria hodnocení
Závazná kritéria (bez rozlišení váhy), podle kterých budou soutěžní práce vyhodnocovány:
– originalita návrhu,
– komplexnost řešení,
– výtvarná úroveň návrhu, srozumitelnost.

Porota
Rektor UJEP
Kvestor UJEP
Prorektor pro rozvoj a kvalitu UJEP
Člen Komise pro kampus AS UJEP – zaměstnanec
Člen Komise pro kampus AS UJEP – student

Ceny
1. místo 30 000 Kč
2. místo 20 000 Kč
3. místo 10 000 Kč

Závazné termíny soutěže
Vyhlášení soutěže: 15. 2. 2022
Termín odevzdání soutěžních prací: 30. 4. 2022
Vyhlášení výsledků soutěže na www stránkách UJEP: 31. 5. 2022

Doplňující informace
Autoři soutěžních prací udělují vyhlašovateli souhlas s užitím jejich návrhů pro účely této soutěže, prezentace a případné realizace. Realizace vítězného návrhu je vázána na reálné možnosti financování vzhledem k dotačním titulům a dalším zdrojům. V případě realizace může dojít k využití některých dílčích řešení z návrhů ostatních.

Další informace