První doktorský studijní program v angličtině v oblasti biologie, ekologie a životního prostředí

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem učinila další významný krok v oblasti mezinárodního vzdělávání a otevírá se mladým vědcům celého světa, kteří se odborně specializují na obnovu krajiny a ekosystémové služby. Dopomohl k tomu aktuálně akreditovaný doktorský studijní program v anglickém jazyce.

Národní akreditační úřad pro vysoké školství právě UJEP udělil akreditaci novému doktorskému studijnímu programu v anglickém jazyce: Landscape reclamation and ecosystem services (obnova krajiny a ekosystémové služby).

Je to další milník v rozvoji univerzity a v postupu její internacionalizace, která povede ke zkvalitnění výuky a vědecké práce,“ říká prof. Michal Hejcman z Fakulty životního prostředí UJEP, garant nového doktorského programu.

Čtyřletý doktorský studijní program v prezenční formě studia je uskutečňován Fakultou životního prostředí UJEP ve spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou a s Ústavem výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Akreditace byla doktorskému studijnímu programu udělena na dobu pěti let s možností následného prodloužení.

Výuku v anglickém jazyce a přijímání zahraničních studentů již univerzita nabízí řadu let, její další posílení v oblastech environmentálního vzdělávání nám pomůže přeměňovat regionální univerzitu na pracoviště s mezinárodním věhlasem,“ upozorňuje doc. Josef Trögl z FŽP, který se přípravě programu dlouhodobě věnoval.

V současné době univerzita připravuje kompletní podklady potřebné k tomu, aby bylo možné doktorský studijní program v anglickém jazyce nabízet uchazečům o studium již v rámci jarního termínu přijímacího řízení. O doktorské studium v Ústí nad Labem, v angličtině a s environmentálním obsahem, projevují zájem již nyní první uchazeči.

Zahraniční studenti budou zpracovávat doktorské práce s tematikou obnovy krajiny, produkcí ekosystémů či dopadů lidské činnosti na životní prostředí, a to v celosvětovém měřítku.

„Postupně opouštíme koncept výhradně regionálního zaměření kvalifikačních prací a budeme se snažit působit v nejrůznějších světových oblastech, kde jsou řešeny dopady lidské činnosti na krajinu a životní prostředí,“ uvádí prof. Hejcman, který sám působí v různých částech světa od Afriky, přes Blízký východ, až po Evropu nebo Island.

Vytvoření studijního programu bylo financováno z projektu reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735 „Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L.“.

Kontakt: prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D.,