Ronaldo 2023 – UJEP hostila setkání projektových manažerů a manažerek veřejných vysokých škol z celé České republiky

Ve dnech 30.–31. 3. 2023 se v Hotelu Větruše v Ústí nad Labem uskutečnilo setkání projektových manažerů a manažerek z 22 českých veřejných vysokých škol.

Toto setkání pokračovalo v několikaleté tradici  pravidelného cyklu  setkávání projektových center vysokých škol, které se koná většinou 4x ročně, vždy na jiné vysoké škole, v jiném místě. Na samotném začátku intenzivní spolupráce mezi projektovými pracovišti vysokých škol byla kooperace podpořena z centralizovaných rozvojových projektů MŠMT, ale aktuálně i bez této podpory veřejné vysoké školy vnímají agendu výměny zkušeností z oblasti rozvojových a výzkumných projektů jako zásadní a spolupráce pokračuje nadále.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se zhostila pořadatelské role pro první setkání této platformy v roce 2023 pod zažitým názvem/akronymem Ronaldo. Úvodní slovo na akci pronesl rektor UJEP doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., a popřál všem účastníkům hodně sil při řešení projektů i podávání nových žádostí, ocenil myšlenku vzájemnosti a výměny i sdílení zkušeností. Na programu byly prezentace zástupců MŠMT, resp. Řídícího orgánu k novým dotačním příležitostem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v programovém období 2021–2027, způsobilosti výdajů v OP JAK, změnám a novinkám v pravidlech OP JAK oproti předchozímu období, Auditnímu systému ESIF atd. Samostatný blok byl věnován prezentaci a diskuzi k projektům v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol. Nechybělo také diskuzní okénko nad konkrétními dotazy a výměna zkušeností a hledání možností řešení jednotlivých situací spojených s realizací konkrétních projektů.

Za pořadatelskou univerzitu hodnotí akci vedoucí Centra projektového servisu UJEP Mgr. Lenka Stiborová: „Věříme, že setkání v Ústí nad Labem bylo pro kolegy a kolegyně, projektové manažery napříč republikou, velmi přínosné zejména po odborné stránce, vzhledem k bohatému programu a osobní účasti vrcholových zástupců Řídícího orgánu Operačního programu Jan Amos Komenský, resp. MŠMT právě v době rozjezdu příprav žádostí do nového období, což nám potvrzuje velmi pozitivní zpětná vazba ze strany účastníků. Budeme se těšit na další akci platformy, neboť nám vždy přináší nové podněty.“

Odborný program akce a hostující odborníky koordinoval  Mgr. Bc. David Póč, ředitel strategického projektu MU2021+ z Masarykovy univerzity, který je spolu s  Mgr. Jitkou Baťkovou, vedoucí odboru projektové podpory z Univerzity Karlovy moderátorem odborných bloků a zajišťuje komunikaci za univerzity směrem k MŠMT či dalším orgánům implementační struktury jak strukturálních a investičních fondů, tak i dalších programových rámců: „Velice si vážím toho, že platforma, na které se mohou potkávat vedoucí pracovníci projektových center veřejných vysokých škol, funguje dlouhodobě, a děkuji za další povedenou akci Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Kombinace přednášek zvaných hostů, za jejichž ochotu a zájem prezentovat novinky nelze dostatečně poděkovat, a výměny zkušeností, je, věřím, „mixem, který funguje“. Každé setkání rovněž vnímám jako příležitost sladit postoje ve společných agendách VŠ v projektové oblasti, což umožňuje lepší komunikaci zpět kupříkladu k MŠMT či dalším poskytovatelům podpory“.


Fotogalerie