Nový magisterský program FŽP Obnova krajiny

FŽP UJEP Zabojovala a opět nabízí v oblasti revitalizace krajiny všechny stupně vysokoškolského vzdělávání. Přijímačky do programu Obnova krajiny budou v září!

Fakulta životního prostředí UJEP obdržela akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Obnova krajiny. Zajistila tak po třech letech optimální stav, kdy může studentům nabízet prostupnost studia od bakalářského přes magisterský a doktorský stupeň, a zve mladé lidi chránící přírodu ke studiu.

FŽP UJEP získala magisterský studijní program Obnova krajiny v prezenční (denní) i kombinované (distanční) formě. „Je to velký krok pro rozvoj fakulty, ale i univerzitního vzdělávání v oblasti ochrany přírody a obnovy krajiny, a to nejen v severozápadních Čechách,“ říká děkan FŽP doc. Pavel Kuráň. Po letech totiž „zelená“ fakulta ústecké univerzity opět nabízí vzdělávání v problematice metod obnovy a managementu krajiny ve všech stupních vysokoškolského studia od bakalářského, přes magisterské až po doktorské.

„Magisterský studijní program navazuje na náš taktéž nedávno akreditovaný tříletý bakalářský studijní program Ochrana životního prostředí se dvěma specializacemi – Ochrana přírody a krajiny a Technologie ochrany životního prostředí. Jeho absolventi teď mají možnost přímo na fakultě pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu Obnova krajiny,“ doplňuje děkan.

Absolventi bakalářského studia nyní mohou na FŽP UJEP, na magisterské úrovni, dále prohlubovat svoje studium ochrany přírody. Po jeho dokončení budou diplomovanými odborníky v oblasti metod obnovy a managementu krajiny, ekologie prostředí, agroekosystémů, krajinného plánování či hospodaření s vodou v krajině. Studium jim také komplexně zpřístupní informace o pozemkových úpravách, rekultivačních postupech a technologiích, v souladu s legislativními nástroji.

Cílem studijního programu Obnova krajiny je naučit studenty obnovovat krajinu po lidských zásazích, jako je těžba nerostných surovin, a pečovat o nejrůznější ekosystémy od orné půdy, přes travní porosty až po lesy,“ uvádí garant programu prof. Michal Hejcman.

Vzhledem k současné globalizaci a potřebě všeobecného rozhledu se přednášky neomezují pouze na oblast severozápadu Česka či republiku, ale jsou koncipovány mezinárodně. „Postupně opouštíme koncept výhradně regionálního zaměření kvalifikačních prací a budeme se snažit působit v nejrůznějších světových oblastech, kde jsou řešeny dopady lidské činnosti na krajinu a životní prostředí,“ uvádí prof. Hejcman, který má zkušenosti s výzkumem agroekosystémů, travních porostů a lesů z mnoha zemí, například ze Senegalu, Izraele, Ruska, České republiky, Německa, Rakouska až po Island.

Díky tomu, že Národní akreditační úřad pro vysoké školství udělil letos v březnu univerzitě také akreditaci doktorskému studijnímu programu v anglickém jazyce Landscape reclamation and ecosystem services (obnova krajiny a ekosystémové služby), může absolvent magisterského programu Obnova krajiny pokračovat ve své profesionální i akademické dráze stále na FŽP UJEP. Samozřejmě ale již může také vstoupit na trh práce ve státní správě i soukromém sektoru jako odborník na obnovu krajiny, zemědělství, lesnictví a ochranu přírody.

Do navazujícího magisterského akademicky zaměřeného studijního programu Obnova krajiny se mohou uchazeči hlásit již nyní. Přijímací řízení proběhne v září 2023. Více o studijním programu na stránkách FŽP, kde jsou dostupné také veškeré informace o všech studijních programech (Bc., NMgr., Ph.D.) fakulty.

Studijní program Obnova krajiny byl připravován v rámci projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 jako součást klíčové aktivity Podpora a rozvoj polytechnických studijních programů (KA02), který je realizován v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a spolufinancován Evropskou unií.