Jaromír Cais novým děkanem FSI UJEP

Do čela Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem usedne 6. října 2023 doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D. Vedení FSI UJEP tak po osmi letech převezme od dosavadního děkana prof. Ing. Štefana Michny, PhD.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se skládá z osmi fakult. Nejvyšším představitelem každé z osmi fakult UJEP je děkan (z lat. decanus – původním významem „hlava deseti“), který je volen akademickým senátem na maximálně dvě po sobě jdoucí čtyřleté období.

Profesor Michna se ujal vedení FSI UJEP v roce 2015 (t. č. to byla fakulta výrobních technologií
a managementu). Během jeho dvou funkčních období v čele fakulty se podařilo akreditovat
6 bakalářských, 5 navazujících a jeden doktorský studijní program. Fakulta úspěšně řešila vědecké projekty a také bylo v rámci Kampusu UJEP pro FSI vybudováno moderní Centrum materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH). Za jeho působení se produktivně rozvinul Vědeckotechnický park Ústí nad Labem do podoby pracoviště špičkově vybavených laboratoří pro praxi i výuku. Zcela zásadní byl a je jeho vliv na provazování spolupráce univerzity s průmyslovými podniky regionu
i mimo něj.

Spolupráce s profesorem Michnou byla vždy na profesionální úrovni a jeho přínos celé univerzitě v podobě projektů, patentů a spoluprací s místními podniky je nezastupitelný. Vidím za ním také obrovské množství práce spojené s výstavbou budovy CEMMTECH, ale i dalších objektů fakulty, které umožnily její dynamický rozvoj,“ vzpomíná na spolupráci bývalý rektor UJEP, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Po osmi letech pomyslné otěže vedení fakulty převezme doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D. Nově zvolený děkan FSI UJEP zde začal pracovat v roce 2012, o osm let později se stal vedoucím Ústavu strojů
a energetiky a v roce 2021 byl jmenován docentem. „Jsem potěšen, že si akademický senát zvolil docenta Caise mým nástupcem. Spolupracujeme spolu již mnoho let a věřím, že naváže na dosavadní úspěchy naší fakulty a bude prohlubovat partnerství mezi akademickou sférou a průmyslem. Očekávám, že to povede k dalšímu rozvoji inovací, k novému obsahu studijních programů a vytvoření nových pracovních příležitostí pro absolventy fakulty v regionu. Přeji mu do funkce mnoho štěstí a pracovního elánu, protože vím, že to není lehká pozice,“ uvádí prof. Ing. Štefan Michna, PhD.

Jaromír Cais je renomovaným odborníkem v oblasti strojního inženýrství a jeho vizí je pokračovat ve spolupráci ústecké strojní fakulty s průmyslovými partnery v regionu, jakož i rozvíjet programy zaměřené na střední školy. „Věřím, že nástup docenta Caise do pozice děkana otevře nové možnosti
v oblasti spolupráce se středními školami technického zaměření a podniky v našem regionu. Jsem potěšen, že máme možnost spolupracovat s mladým kolegou, který je zapojen do moderního výzkumu
,“ říká rektor UJEP doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Fakulta strojního inženýrství UJEP má v regionu zásadní roli, a to nejen jako vzdělávací instituce. Její potenciál inkubátoru technologických inovací a strategického partnera pro místní průmysl je nezpochybnitelný. Ve spolupráci s podniky má FSI historii úspěšných výzkumných a vývojových projektů, které přinesly hmatatelné ekonomické i sociální přínosy. „Těším se na to, jak společně
s kolegy, studenty a našimi partnery posuneme fakultu strojního inženýrství zase o kus dál
. Těším se na novou pracovní příležitost, i když si zároveň uvědomuji míru zodpovědnosti, která s touto funkcí přichází,“ uzavírá nově zvolený děkan doc. Cais.