Emeritní děkanka FF UJEP Michaela Hrubá místopředsedkyní Rady vysokých škol

Sněm Rady vysokých škol (RVŠ) zvolil na svém prvním zasedání v roce 2024 do užšího předsednictva prof. PhDr. Michaelu Hrubou, Ph.D., nedávnou děkanku Filozofické fakulty UJEP.

Dne 11. 1. 2023 se na Sněmu RVŠ setkali nově zvolení zástupci vysokých škol ČR, kteří budou v tomto reprezentativním orgánu zasedat příští tři roky. Shromáždění delegáti RVŠ nejprve v tajném hlasování zvolili užší předsednictvo, tedy předsedu a místopředsedy Rady. Předsedou RVŠ se stal prof. RNDr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Do jednoho z šesti místopředsednických postů byly zvolena emeritní děkanka FF UJEP prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. V její kompetenci bude pro následující tříleté období oblast strategického rozvoje vysokých škol, věda a výzkum, včetně doktorského studia.

„Zvolení místopředsedkyní Rady vysokých škol je pro mě závazek i příležitost využít svých dosavadních zkušeností jak z dlouholetého vedení fakulty, tak z oblasti hodnocení vědy. Vysoké školy aktuálně čelí množství problémů, včetně podfinancování, a já věřím, že užší předsednictvo v čele jedné z reprezentací vysokých škol přispěje k jejich řešení,“ uvedla prof. Hrubá.

Prof. Michaela Hrubá, kterou do předsednictva RVŠ navrhl Akademický senát UJEP, se v posledních letech intenzivně věnovala hodnocení vědy a výzkumu na národní úrovni, byla členkou odborného panelu, kde působila jako garantka hodnocení pro Modul 1. Od roku 2020 jako zástupkyně a později předsedající Asociace děkanů FF ČR otevřela diskusi k hodnocení výsledků výzkumných organizací v oblasti humanitních věd.

Rada vysokých škol má více než třicetiletou tradici a je orgánem, který tvoří zástupci veřejných, státních i soukromých vysokých škol delegovaní akademickým senátem každé školy. Spolu s Českou konferencí rektorů je jednou ze dvou reprezentací vysokých škol v České republice.

Je to vůbec poprvé, kdy má UJEP zastoupení v užším předsednictvu Rady vysokých škol. „Jsem velmi rád, že se profesorka Hrubá stala místopředsedkyní RVŠ, vnímám to jako její osobní úspěch, ale i jako potvrzení pozice naší univerzity, která ji na tento post navrhla. Je dobře, že v této diskusní platformě vysokých škol budou hájeny naše zájmy, zájmy regionální univerzity, která má v kraji se značnými transformačními výzvami nezastupitelné poslání a úlohu,“ říká rektor UJEP Jaroslav Koutský.

 

© Autor fotografie:  Jana Laudová