Studium v zahraničí

Oddělení vněj­ších vzta­hů je garan­tem mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce uni­ver­zi­ty. Spolupracuje se zahra­nič­ní­mi part­ne­ry a insti­tu­ce­mi. Navazuje kon­tak­ty, hle­dá part­ne­ry a pro­gra­my, kte­ré by zaští­ti­ly pro­jek­ty uni­ver­zi­ty. Informuje stu­den­ty a peda­go­gy o mož­nos­tech stá­ží, sti­pen­dií a jazy­ko­vých poby­tů v zahra­ni­čí. Organizuje poby­ty zahra­nič­ních peda­go­gů a stu­den­tů na naší uni­ver­zi­tě. Podílí se na pří­pra­vě akcí s mezi­ná­rod­ní účas­tí. Koordinuje zahra­nič­ní pro­gra­my a spra­vu­je bila­te­rál­ní doho­dy o spo­lu­prá­ci se zahra­nič­ní­mi partnery.

 


Aktuální informace

 

Možnost rea­li­za­ce dal­ších zaměst­na­nec­kých mobi­lit v pro­gra­mu Erasmus+ v aka­de­mic­kém roce 2015/16

 

V zaměst­na­nec­kých mobi­li­tách v pro­gra­mu Erasmus+ v akad. roce 2015/16 zbý­va­jí k dis­po­zi­ci finanč­ní pro­střed­ky na cca 10 – 12 dal­ších výjez­dů. Více infor­ma­cí zde.

 

——————————

Výběrová říze­ní na výu­ko­vé poby­ty a ško­le­ní zaměst­nan­ců UJEP v pro­gra­mu Erasmus+ v aka­de­mic­kém roce 2016/17
Do 30. 9. 2016 pro­běh­nou na všech fakul­tách UJEP výbě­ro­vá říze­ní na výu­ko­vé poby­ty a ško­le­ní zaměst­nan­ců UJEP v pro­gra­mu Erasmus+ v aka­de­mic­kém roce 2016/17. Více infor­ma­cí zde.

 

——————————

Výběrová říze­ní na stu­dij­ní poby­ty na zahra­nič­ních vyso­kých ško­lách a prak­tic­ké stá­že v zahra­nič­ních insti­tu­cích v pro­gra­mu Erasmus+ v ZS 2016/17

Na někte­rých fakul­tách budou v prů­bě­hu dub­na 2016 pro­bí­hat 2. kola výbě­ro­vých říze­ní na stu­dij­ní poby­ty a prak­tic­ké stá­že stu­den­tů v ZS 2016/17. Více infor­ma­cí zde.

 

——————————

Výběrové říze­ní na výu­ko­vý pobyt na Kyiv National Linguistic University (Ukrajina) v pro­gra­mu Erasmus+ v ZS 2016/17 v rám­ci mezi­ná­rod­ní kre­di­to­vé mobility

Výběrové říze­ní na výu­ko­vý pobyt na Kyiv National Linguistic University (Ukrajina) v pro­gra­mu Erasmus+ v ZS 2016/17 urče­né aka­de­mic­kým pra­cov­ní­kům KBO PF bude pro­bí­hat na PF v prů­bě­hu břez­na 2016. Více infor­ma­cí zde.

 

——————————

Organizace kur­zů čes­ké­ho jazy­ka pro zahra­nič­ní stu­den­ty v pro­gra­mu Erasmus+ v aka­de­mic­kém roce 2016/17

Byla zve­řej­ně­na poptáv­ka po inten­ziv­ních a semest­rál­ních kur­zech čes­ké­ho jazy­ka pro zahra­nič­ní stu­den­ty v pro­gra­mu Erasmus+ v aka­de­mic­kém roce 2016/17 urče­ná jazy­ko­vým katedrám a cen­t­rům UJEP.  Více infor­ma­cí zde.

 

——————————

Prodlužování stu­dij­ních poby­tů v pro­gra­mu Erasmus+ v aka­de­mic­kém roce 2015/16

Studenti vysla­ní na stu­dij­ní poby­ty v pro­gra­mu Erasmus+ v aka­de­mic­kém roce 2015/16 mají mož­nost požá­dat o pro­dlou­že­ní stu­dia v zahra­ni­čí. Více infor­ma­cí zde.

 

——————————

Výběrové říze­ní na ško­le­ní zaměst­nan­ců rek­to­rá­tu UJEP v pro­gra­mu Erasmus+ v aka­de­mic­kém roce 2015/16
Prorektor pro vněj­ší vzta­hy UJEP vyhla­šu­je výbě­ro­vé říze­ní na ško­le­ní v pro­gra­mu Erasmus+ v aka­de­mic­kém roce 2015/16 urče­né zaměst­nan­cům rek­to­rá­tu UJEP. Více infor­ma­cí zde.
——————————

Výběrová říze­ní na stu­dij­ní a výu­ko­vé poby­ty na Nha Trang University (Vietnam) v pro­gra­mu Erasmus+ v LS 2015/16 v rám­ci mezi­ná­rod­ní kre­di­to­vé mobility
Výběrová říze­ní na stu­dij­ní a výu­ko­vé poby­ty na Nha Trang University (Vietnam) v pro­gra­mu Erasmus+ v LS 2015/16 urče­ná stu­den­tům dok­tor­ských stu­dij­ních pro­gra­mů a aka­de­mic­kým pra­cov­ní­kům FVTM a FŽP budou pro­bí­hat na jed­not­li­vých fakul­tách v prů­bě­hu říj­na 2015. Více infor­ma­cí zde.

 

——————————

Výběrová říze­ní na ško­le­ní na Nha Trang University (Vietnam) v pro­gra­mu Erasmus+ v LS 2015/16 v rám­ci mezi­ná­rod­ní kre­di­to­vé mobility

Prorektor pro vněj­ší vzta­hy UJEP vyhla­šu­je výbě­ro­vé říze­ní na ško­le­ní na Nha Trang University (Vietnam) v pro­gra­mu Erasmus+ v LS 2015/16 urče­né zaměst­nan­cům oddě­le­ní pro vnější/zahraniční vzta­hy FVTM, FŽP a rek­to­rá­tu. Více infor­ma­cí zde.
——————————

Výběrová říze­ní na stu­dij­ní poby­ty na zahra­nič­ních vyso­kých ško­lách a prak­tic­ké stá­že v zahra­nič­ních insti­tu­cích v pro­gra­mu Erasmus+ v LS 2015/16
Výběrová říze­ní na stu­dij­ní poby­ty a prak­tic­ké stá­že stu­den­tů v LS 2015/16 budou pro­bí­hat na jed­not­li­vých fakul­tách v prů­bě­hu říj­na 2015. Více infor­ma­cí zde.

 

——————————

Mezinárodní mobi­li­ta stu­den­tů a pra­cov­ní­ků UJEP v rám­ci IP 2016

Dne 24. 9. 2015 byla zve­řej­ně­na výzva pro podá­vá­ní žádos­tí o finanč­ní pod­po­ru z pro­jek­tu na mezi­ná­rod­ní mobi­li­tu stu­den­tů a pra­cov­ní­ků UJEP v roce 2016. Více infor­ma­cí zde.

 

——————————-

Erasmus+ Student and Alumni Association 

Vzniklo sdru­že­ní stu­den­tů a absol­ven­tů pro­gra­mu Erasmus+ posky­tu­jí­cí pod­po­ru a pora­den­ství. Více infor­ma­cí zde.

 

——————————-

Erasmus+ půjč­ky na magis­ter­ské studium

Možnost zís­ká­ní Erasmus+ půjč­ky na magis­ter­ské stu­di­um ve Španělsku. Více infor­ma­cí zde.

 

——————————-

Výběrová říze­ní na stu­dij­ní poby­ty a prak­tic­ké stá­že v pro­gra­mu Erasmus+ v ZS 2015/16 – výsledky

Výsledky výbě­ro­vých říze­ní nalez­ne­te zde.