Univerzita třetího věku

adresa: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČO: 44555601       web: http://u3v.ujep.cz    www.ujep.cz

nově čís­lo účtu U3V: 100200392/0800 (za lomít­kem je kód ban­ky), vari­a­bil­ní sym­bol 2217341001 (do poznám­ky jmé­no posluchače)

_______________________________________________________________________________________

Místa výuky Univerzity třetího věku UJEP v Ústí nad Labem akademický rok 2016/2017

Ústí nad Labem – výu­ka pro­bí­há pře­váž­ně v are­á­lu Kampusu, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem (dále v DDM UL, Velká Hradební; budo­va UJEP, Hoření 13; tělo­cvič­na posi­lov­ny Zimního sta­di­o­nu UL; Golf resort Všebořice)

____________________________________________________________________________

Roudnice nad Labem

1. výu­ka pro­bí­há v Kulturním zaří­ze­ní měs­ta Roudnice nad Labem, Husovo náměs­tí 58, 413 01 Roudnice nad Labem

rea­li­zo­va­ný kurz: KZM4 Psychologie

v nabíd­ce ZS 2016/17 dal­ší dva kurzy

2. výu­ka pro­bí­há v Podřipském muzeu, Náměstí Jana z Dražic 101, 413 01 Roudnice nad Labem

rea­li­zo­va­ný kurz: PM4 Hrady zná­mé a neznámé

v nabíd­ce ZS 2016/17 dal­ší tři kurzy

____________________________________________________________________________

Kadaň – výuka probíhá v Kulturním zařízení Kadaň, Čechova 147, 432 01 Kadaň

realizované kurzy: KZK1 Příběhy dějin; KZK3 Společnost, věda a kultura

____________________________________________________________________________

Žatec – kurz UK19 Textilní tvorba

____________________________________________________________________________

Osvědčení o absolvování U3V nebo potvrzení o absolvování kurzů

Osvědčení o absol­vo­vá­ní Univerzity tře­tí­ho věku UJEP

zís­ká poslu­chač U3V, pokud spl­ní násle­du­jí­cí podmínky:

1. úspěš­ně absol­vo­val stře­do­škol­ské vzdě­lá­ní ukon­če­né­ho matu­rit­ní zkouš­kou (dolo­ží kopií matu­rit­ní­ho vysvědčení)

2. absol­vu­je kurz v celém roz­sa­hu dvou­le­té­ho cyk­lu (zís­kal mini­mál­ně 50 % docház­ky v semest­ru), pozn. účast poslu­cha­če na přednášce/cvičení je dolo­žen pod­pi­sem v pre­zenč­ní listině

3. ode­vzdá v daném ter­mí­nu (pro dvou­le­tý cyk­lus 2015 – 2017 do 31. 3. 2017) diplo­mo­vou prá­ci, kte­rá je tema­tic­ky zamě­ře­ná k absol­vo­va­né­mu kur­zu; infor­ma­ce o roz­sa­hu, způ­so­bu vyho­to­ve­ní diplo­mo­vé prá­ce poslu­chač zís­ká v rám­ci kur­zu Diplomový semi­nář (poslu­chač si ho zapí­še v zim­ním semest­ru 2016/2017)

4. absol­vu­je kurz Diplomový semi­nář v zim­ním semest­ru 2016/2017 (zís­ká mini­mál­ně 50% docház­ky – posu­zu­je se z pre­zenč­ních lis­tin kurzu)

= pro­mo­ce v Císařském sále muzea v Ústí nad Labem a obdr­že­ní Osvědčení o absol­vo­vá­ní U3V UJEP

Potvrzení o absolvování kurzů

1. zís­ká poslu­chač, kte­rý zís­ká mini­mál­ně 50 % docház­ky v semest­ru, pozn. účast poslu­cha­če na přednášce/cvičení je dolo­žen pod­pi­sem v pre­zenč­ní lis­ti­ně, jiné pod­mín­ky pro zís­ká­ní nejsou

2. potvr­ze­ní vydá­vá kan­ce­lář U3V na kon­ci dvou­le­té­ho cyk­lu (kvě­ten – čer­ven 2017)

_______________________________________________________________________________________

Personální složení kanceláře U3V

Bc. Dana Masopustová – vedoucí OCV
telefon: 727 812 381, 475 286 238
mail:     
web:      http://u3v.ujep.cz

____________________________________________________________________________

do 4. 9. 2016 volejte 727 812 381 nebo pište

_______________________________________________________________________________________

platí od 5. 9. 2016

Úřední hodiny kanceláře U3V v akademickém roce 2016/2017

(pokud chcete zaplatit poplatek za kurzy, můžete přijít mimo úřední hodiny)

Pondělí: 13:00 – 14:30
Úterý: 13:00 – 15:00
Středa: 12:00 – 14:00
Čtvrtek: 12:00 – 14:00
Pátek: zavřeno

__________________________________________________________________________________

Vědecká knihovna UJEP

Posluchači Univerzity tře­tí­ho věku musí sebou do knihov­ny donést prů­ka­zo­vou foto­gra­fii a popla­tek 50,- Kč.

Přímo v knihov­ně budou zare­gis­tro­vá­ni a bude jim vysta­ven prů­kaz pro zapůj­če­ní knih.