Zpívali pro Míšu a Vláďu a my jsme mohli být u toho

Rekordních 230 000 korun roz­dě­li­li dár­ci mezi Michala a Vláďu na vče­rej­ším 5. bene­fič­ním kon­cer­tu Zpíváme pro Tebe. Díky obdi­vu­hod­né ini­ci­a­ti­vě man­že­lů Zemanových a štěd­ros­ti spon­zo­rů, mezi kte­ré hrdě pat­ří i naše uni­ver­zi­ta, bude mož­né těm­to nemoc­ným dětem i jejich rodi­nám pomoci.

Svým umem pří­mo na akci při­spě­li: Ústecký dět­ský sbor UJEP, Dagmar Zelenková, Václav Krahulík, Petra Černocká a Jiří Pracný, Hanka Křížková, Václav Kopta, Daniela Šinkorová a Kateřina Brožová.

Celým veče­rem divá­ky pro­ved­la dvo­ji­ce Jan Šťastný a Kateřina Brožová.

Všem pro­ta­go­nis­tům, spon­zo­rům, orga­ni­zá­to­rům, divá­kům i pří­z­niv­cům akce, u kte­ré jsme moh­li být ješ­tě jed­nou děkujeme.

Fotogalerie