Zpívali pro Míšu a Vláďu a my jsme mohli být u toho

Rekord­ních 230 000 korun roz­dě­li­li dár­ci mezi Micha­la a Vláďu na vče­rej­ším 5. bene­fič­ním kon­cer­tu Zpí­vá­me pro Tebe. Díky obdi­vu­hod­né ini­ci­a­ti­vě man­že­lů Zema­no­vých a štěd­ros­ti spon­zo­rů, mezi kte­ré hrdě pat­ří i naše uni­ver­zi­ta, bude mož­né těm­to nemoc­ným dětem i jejich rodi­nám pomo­ci.

Svým umem pří­mo na akci při­spě­li: Ústec­ký dět­ský sbor UJEP, Dag­mar Zelen­ko­vá, Vác­lav Kra­hu­lík, Pet­ra Čer­noc­ká a Jiří Prac­ný, Han­ka Kříž­ko­vá, Vác­lav Kop­ta, Danie­la Šin­ko­ro­vá a Kate­ři­na Bro­žo­vá.

Celým veče­rem divá­ky pro­ved­la dvo­ji­ce Jan Šťast­ný a Kate­ři­na Bro­žo­vá.

Všem pro­ta­go­nis­tům, spon­zo­rům, orga­ni­zá­to­rům, divá­kům i pří­z­niv­cům akce, u kte­ré jsme moh­li být ješ­tě jed­nou děku­je­me.

Foto­ga­le­rie