OP PIK_Aplikace

Aktu­ál­ně je ote­vře­na čtvr­tá výzva v pro­gra­mu Apli­ka­ce, zamě­ře­ném na rea­li­za­ci prů­mys­lo­vé­ho výzku­mu a expe­ri­men­tál­ní­ho vývo­je, datum ukon­če­ní pří­jmu žádos­tí je 30. 11. 2017.

Pří­jem­cem pod­po­ry může být jak pod­ni­ka­tel­ský sub­jekt, tak výzkum­ná orga­ni­za­ce, roz­me­zí dota­ce je 1 až 50 mil. Kč, maxi­mál­ní míra pod­po­ry je 70 %.

Veš­ke­ré infor­ma­ce k výzvě Apli­ka­ce nalez­ne­te zde.