OP PIK_Aplikace

Na čer­ve­nec 2017 je plá­no­vá­no vyhlá­še­ní výzvy v pro­gra­mu Aplikace, zamě­ře­né­ho na rea­li­za­ci prů­mys­lo­vé­ho výzku­mu a expe­ri­men­tál­ní­ho vývo­je, plá­no­va­né datum ukon­če­ní pří­jmu žádos­tí je v lis­to­pa­du 2017.

Více k pro­gra­mu Aplikace zde.

Aktualizovaný har­mo­no­gram výzev OP PIK zde.