Dne 22. června 2017 a 23. června 2017 jsou úřední hodiny kanceláře U3V zrušeny.

Dne 22. červ­na 2017 a 23. červ­na 2017 je kan­ce­lář U3V uza­vře­na. Úřed­ní hodi­ny kan­ce­lá­ře jsou v ten­to den zru­še­ny. Děku­je­me za pocho­pe­ní.