Kuželky opět zazářily

Dív­čí komor­ní sbor PF UJEP se zúčast­nil Mezi­ná­rod­ní­ho sbo­ro­vé­ho fes­ti­va­lu „Leo­nar­do da Vin­ci Cho­ral Fes­ti­val” ve Flo­ren­cii. V kva­lit­ní mezi­ná­rod­ní kon­ku­ren­ci si vedl opět skvě­le.

Sbor ústec­ké peda­go­gic­ké fakul­ty zná­mý spí­še pod názvem „Kužel­ky“, po svém sbor­mis­t­ru a diri­gen­to­vi doc. Paed­Dr. Vla­di­mí­ru Kužel­ko­vi, úspěš­ně repre­zen­to­val uni­ver­zi­tu, Ústí nad Labem i Ústec­ký kraj  na zná­mém fes­ti­va­lu, kte­rý se konal ve dnech 11.–14. 7. 2017 ve Flo­ren­ci.

V kate­go­rii komor­ní sbo­ry jsme obsa­di­li 1. mís­to (Gold Level). Zabo­do­va­li jsme ale také v kate­go­rii popu­lár, jazz, folk a gospel, kde jsme byli dru­zí (Sil­ver Level),“ pochva­lu­je si Vla­di­mír Kužel­ka.

Kužel­ky zís­ka­ly také zvlášt­ní cenu za nej­lep­ší pro­ve­de­ní sklad­by ital­ské­ho auto­ra a byly nomi­no­vá­ny do finá­lo­vé­ho vystou­pe­ní tzv. Grand Prix.

Kro­mě sou­těž­ních vystou­pe­ní sbor ve Flo­ren­cii usku­teč­nil hned něko­lik kon­cer­tů v nád­her­ných pro­sto­rách his­to­ric­kých kos­te­lů a basi­lik. Závě­reč­ná Grand Prix a vyhlá­še­ní výsled­ků pak pro­běh­lo v honos­ném sále Tea­tro Ver­di.

Účast sbo­ru na fes­ti­va­lu finanč­ně pod­po­ři­la Uni­ver­zi­ta J. E. Pur­ky­ně Ústí nad Labem, Magis­trát měs­ta Ústí nad Labem a Kraj­ský úřad Ústec­ké­ho kra­je.