Kuželky opět zazářily

Dívčí komor­ní sbor PF UJEP se zúčast­nil Mezinárodního sbo­ro­vé­ho fes­ti­va­lu „Leonardo da Vinci Choral Festival” ve Florencii. V kva­lit­ní mezi­ná­rod­ní kon­ku­ren­ci si vedl opět skvěle. 

Sbor ústec­ké peda­go­gic­ké fakul­ty zná­mý spí­še pod názvem „Kuželky“, po svém sbor­mis­t­ru a diri­gen­to­vi doc. PaedDr. Vladimíru Kuželkovi, úspěš­ně repre­zen­to­val uni­ver­zi­tu, Ústí nad Labem i Ústecký kraj  na zná­mém fes­ti­va­lu, kte­rý se konal ve dnech 11.–14. 7. 2017 ve Florenci.

V kate­go­rii komor­ní sbo­ry jsme obsa­di­li 1. mís­to (Gold Level). Zabodovali jsme ale také v kate­go­rii popu­lár, jazz, folk a gospel, kde jsme byli dru­zí (Silver Level),“ pochva­lu­je si Vladimír Kuželka.

Kuželky zís­ka­ly také zvlášt­ní cenu za nej­lep­ší pro­ve­de­ní sklad­by ital­ské­ho auto­ra a byly nomi­no­vá­ny do finá­lo­vé­ho vystou­pe­ní tzv. Grand Prix.

Kromě sou­těž­ních vystou­pe­ní sbor ve Florencii usku­teč­nil hned něko­lik kon­cer­tů v nád­her­ných pro­sto­rách his­to­ric­kých kos­te­lů a basi­lik. Závěrečná Grand Prix a vyhlá­še­ní výsled­ků pak pro­běh­lo v honos­ném sále Teatro Verdi.

Účast sbo­ru na fes­ti­va­lu finanč­ně pod­po­ři­la Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Magistrát měs­ta Ústí nad Labem a Krajský úřad Ústeckého kraje.