UJEP se připojuje k protestnímu „Týdnu pro vzdělanost“

Čes­ká kon­fe­ren­ce rek­to­rů dne 6. 9. 2017 vyhlá­si­la „Týden pro vzdě­la­nost“. Čes­ké vyso­ké ško­ly budou od 2. do 6. říj­na 2017 pro­tes­to­vat pro­ti návr­hu roz­počtu vlá­dy, kapi­to­ly veřej­né vyso­ké ško­ly na rok 2018.

Naše uni­ver­zi­ta se k této akci při­po­ju­je. Čes­ká kon­fe­ren­ce rek­to­rů veřej­ných vyso­kých škol pro­tes­tu­je pro­ti alar­mu­jí­cí sku­teč­nos­ti, že výda­je ČR na veřej­né vyso­ké ško­ly ve vzta­hu k HDP v posled­ních letech sou­stav­ně kle­sa­jí.

K posled­ní­mu zvý­še­ní mezd pra­cov­ní­ků UJEP došlo v roce 2009,“ důraz­ně upo­zor­ňu­je rek­tor UJEP doc. Mar­tin Balej.