Studijní oddělení

Stu­dij­ní oddě­le­ní UJEP je porad­ním orgá­nem stu­dij­ních oddě­le­ní fakult.
Pro agen­du stu­den­tů jed­not­li­vých sou­čás­tí je tře­ba kon­tak­to­vat stu­dij­ní oddě­le­ní pří­sluš­né fakul­ty.

fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká

fakul­ta umě­ní a desig­nu

fakul­ta stroj­ní­ho inže­nýr­ství

fakul­ta zdra­vot­nic­kých stu­dií

fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí

filo­zo­fic­ká fakul­ta

peda­go­gic­ká fakul­ta

pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta