Centrum projektového servisu

Cen­t­rum pro­jek­to­vé­ho ser­vi­su se podí­lí na pod­po­ře celé­ho život­ní­ho cyk­lu pro­jek­tu, od pří­pra­vy pro­jek­to­vé­ho zámě­ru, nale­ze­ní vhod­né­ho dotač­ní­ho titu­lu, posky­to­vá­ní kon­zul­ta­cí při tvor­bě a podá­vá­ní pro­jek­to­vé žádosti, pod­po­ru při rea­li­za­ci pro­jek­tu, zajiš­ťo­vá­ní všech potřeb­ných doku­men­tů ze stra­ny rek­to­rá­tu a pod­po­ru při kon­t­ro­le a ukon­čo­vá­ní pro­jek­tu a zajiš­tě­ní jeho udr­ži­tel­nos­ti.

Stiborová

Mgr. et Mgr. Lenka Stiborová

 • vedoucí CPS, projektová manažerka
 • -
 • Pracoviště: Centrum projektového servisu
 • Místnost: MFC - 4.14
 • Mobil: +420 702 024 915
 • Telefon: +420 475 286 355
 • E-mail:
Brodsky

Bc. Filip Brodský

 • referent, projektový manažer univerzitních projektů
 • -
 • Pracoviště: Centrum projektového servisu
 • Místnost: Klíšská 30, místnost č. 205
 • Mobil: +420 724 970 444
 • Telefon: +420 475 286 364
 • E-mail:
Galiová

Mgr. et Mgr. Hana Galiová

 • referentka pro projekty vědy a mezinárodní spolupráce, projektová manažerka
 • -
 • Pracoviště: Centrum projektového servisu
 • Místnost: Klíšská 30, místnost č. 205
 • Mobil: +420 702 232 442
 • Telefon: +420 475 286 351
 • E-mail:
Kindlová

Mgr. Lenka Kindlová

 • referentka CPS, projektová manžerka
 • -
 • Pracoviště: Centrum projektového servisu
 • Místnost: Klíšská 28, místnost č. 407
 • Telefon: +420 475 285 823
 • E-mail:
Mikulecká

Mgr. et Bc. Jana Mikulecká

 • projektová manažerka
 • -
 • Pracoviště: Centrum projektového servisu
 • Místnost: MFC - 4.08
 • Mobil: +420 725 329 793
 • Telefon: +420 475 286 120
 • E-mail:
Povolný

Ing. Jan Povolný

 • specialista CPS
 • -
 • Pracoviště: Centrum projektového servisu
 • Místnost: FZS - Velká hradební 13, místnost č. 18
 • Mobil: +420 774 726 601
 • Telefon: +420 475 284 244
 • E-mail:
Pšenička

Ondřej Pšenička

 • mezinárodní kancelář a mezinárodní projekty
 • -
 • Pracoviště: Centrum projektového servisu
 • Místnost: Klíšská 30, místnost č. 205
 • Telefon: +420 475 286 351
 • E-mail:
Pšenička

Jakub Pšenička

 • referent Interní grantové agentury
 • -
 • Pracoviště: Útvar prorektora pro vědu
 • Místnost: MFC - 4.08
 • Telefon: +420 475 286 354
 • E-mail:
Šuchová

Mgr. Kateřina Šuchová

 • referentka CPS, finanční manažerka
 • -
 • Pracoviště: Centrum projektového servisu
 • Místnost: Moskevská 54 - FSE, místnost č. 209
 • Telefon: +420 475 284 709
 • E-mail:
Vykouková

Mgr. Bohumila Vykouková

 • referent
 • -
 • Pracoviště: Oddělení vědy a výzkumu
 • Místnost: MFC - 4.14
 • Telefon: +420 475 286 353
 • E-mail: