Základní informace - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Základní informace

Projekty mobilit osob v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Podmínkou realizace mobilit zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ je existence projektu mobilit osob v oblasti vysokoškolského vzdělávání, který specifikuje, jaký typ mobilit lze realizovat, účastníkům kterých fakult je určen apod. Tyto podmínky stanovuje příslušná výzva k výběrovým řízením.

Aktuální výzvy

Typy výjezdů

  • výukové pobyty akademických pracovníků (podmíněno existencí meziinstitucionální smlouvy se zahraničním partnerem)
  • školení zaměstnanců

Partnerské vysoké školy

a) v rámci programových zemí, tj. zemí EU, Norska, Lichtenštejnska, Islandu, Srbska, Turecka a Republiky Severní Makedonie

b) mezi programovými a partnerskými zeměmi (tzv. mezinárodní kreditová mobilita)

Pravidla a pokyny k výjezdům

Výše paušálních částek

Speciální finanční podpora pro zaměstnance se specifickými potřebami

Dokumenty, které je potřeba odevzdat po návratu

Kontakt