Základní informace

Projekty mobilit osob v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Pod­mín­kou rea­li­za­ce mobi­lit zaměst­nan­ců UJEP v pro­gra­mu Eras­mus+ je exis­ten­ce pro­jek­tu mobi­lit osob v oblas­ti vyso­ko­škol­ské­ho vzdě­lá­vá­ní, kte­rý spe­ci­fi­ku­je, jaký typ mobi­lit lze rea­li­zo­vat, účast­ní­kům kte­rých fakult je určen apod. Tyto pod­mín­ky sta­no­vu­je pří­sluš­ná výzva k výbě­ro­vým říze­ním.

Aktuální výzvy

Typy výjezdů

  • výu­ko­vé poby­ty aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků (pod­mí­ně­no exis­ten­cí meziin­sti­tu­ci­o­nál­ní smlou­vy se zahra­nič­ním part­ne­rem)
  • ško­le­ní zaměst­nan­ců

Partnerské vysoké školy

a) v rám­ci pro­gra­mo­vých zemí, tj. zemí EU, Nor­ska, Lich­ten­štejn­ska, Islan­du, Srb­ska, Turec­ka a Repub­li­ky Sever­ní Make­do­nie

b) mezi pro­gra­mo­vý­mi a part­ner­ský­mi země­mi (tzv. mezi­ná­rod­ní kre­di­to­vá mobi­li­ta)

Pravidla a pokyny k výjezdům

Výše paušálních částek

Speciální finanční podpora pro zaměstnance se specifickými potřebami

Dokumenty, které je potřeba odevzdat po návratu

Kontakt