Základní informace

Projekty mobilit osob v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Podmínkou realizace mobilit zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ je existence projektu mobilit osob v oblasti vysokoškolského vzdělávání, který specifikuje, jaký typ mobilit lze realizovat, účastníkům kterých fakult je určen apod. Tyto podmínky stanovuje příslušná výzva k výběrovým řízením.

Aktuální výzvy

Typy výjezdů

  • výukové pobyty akademických pracovníků (podmíněno existencí meziinstitucionální smlouvy se zahraničním partnerem)
  • školení zaměstnanců

Program Erasmus+ 2021-2027 umožňuje i kombinované mobility složené z fyzické a virtuální části (tzv. blended mobility). Nárok na finanční podporu zaměstnanci vzniká pouze na období fyzické mobility.

Partnerské vysoké školy

a) v rámci programových zemí, tj. zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Republiky Severní Makedonie, Srbska a Turecka

b) mezi programovými a partnerskými zeměmi

  • mezinárodní mobilita – přehled partnerských vysokých škol poskytnou fakultní koordinátoři
  • mezinárodní kreditová mobilita
    • Libanon – Libanonská mezinárodní univerzita – partner FŽP

Pravidla a pokyny k výjezdům

Možnosti další finanční podpory

  • pro zaměstnance s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním
  • v případě použití ekologicky šetrného dopravního prostředku

Více informací zde.

Dokumenty, které je potřeba odevzdat po návratu

Kontakt