Gender Equality Plan (GEP) na UJEP

Co je Gender Equality Plan (GEP) a k čemu ho UJEP potřebuje?
GEP je nástroj pro systematické řešení genderové rovnosti. Přispěje k zvyšování povědomí o tématu genderové rovnosti na UJEP a ke zlepšování firemní kultury v této oblasti (např. slaďování osobního (rodinného) a pracovního života, rovné odměňování, kariérní růst, další rozvoj a vzdělávání, zastoupení mužů a žen na pracovních pozicích, komunikace a vztahy na pracovišti).
Jedná se zároveň o dokument požadovaný Horizontem Evropa, který musí mít žadatelské instituce implementován od roku 2022 – jedná se o kritérium způsobilosti žadatele (elegibility criterion).

Plán rovných příležitostí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2023 – 2025.

UJEP Equal Opportunities Plan 2023-2025

Audit rovných příležitostí studujících na UJEP
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se po realizaci genderového auditu v roce 2022 mezi zaměstnanými rozhodla v rámci projetu CRP 2023 „Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti“ provést také Audit rovných příležitostí mezi studujícími UJEP.

Cílem je zjistit, zda se studentky a studenti cítí na UJEP bezpečně, a posílit univerzitní kulturu a klima tak, aby zde byly funkční mechanismy k zabránění nežádoucímu chování a naopak k podpoře diverzity a vzájemného respektu.

Audit realizuje obecně prospěšná společnost Osvětová beseda, resp. její zkušený auditorský tým. Audit probíhá formou dotazníkového šetření, o kterém přišla informace všem studujícím prostřednictvím STAG a také formou rozhovorů ve fokusních skupinách pro zástupce a zástupkyně všech stupňů studia. Fokusní skupiny proběhnou 20. a 21. 11. 2023.

Výsledky Auditu rovných příležitostí studujících na UJEP budou v rámci univerzity zveřejněny a vedení instituce komunikovány komplexní výsledky za celou univerzitu a jednotlivé fakulty, bez možnosti identifikovat jednotlivé odpovědi.

Výstupy a doporučení z Auditu rovných příležitostí pro studující na UJEP budou klíčovým prvkem ve zlepšování našeho akademického prostředí, budou začleněny do Plánu rovných příležitostí UJEP. Plánujeme s výsledky auditu mezi studujícími aktivně pracovat a přispívat tak k posilování rovných příležitostí a vytváření bezpečné atmosféry pro všechny studující.

Prosíme o vyplnění dotazníků a registraci na fokusní skupiny do 16. 11. 2023.

Pokud máte zájem o bližší informace, napište prosím na mail: .

Zdenka Černá a Hana Galiová
Koordinátorky oblasti Plánu rovných příležitostí UJEP


Aktuální pozvánky a semináře

Webinář Genderová dimenze výzkumu v projektech, genderové složení týmů
29. května 2024, 10.00 – 11.30
online: https://blue.ujep.cz/b/han-rzh-giv-h3n

Webinář Genderová dimenze výzkumu v projektech, genderové složení týmů reaguje na současnou situaci, kdy je třeba tuto oblast reflektovat v podávaných a připravovaných projektech v národních i mezinárodních výzvách (GA ČR, TA ČR, projekty ITI, OP JAK, ale i Horizon Europe). V rámci webináře se zaměříme na doporučené postupy pro vědecké týmy, jak tuto oblast uchopit tak, aby byly projektové žádosti připraveny správně. Webinář povede Jana Dvořáčková z Technologické agentury České republiky.

 Více informací v pozvánce.

Pro nemoc zrušeno. Náhradní termín bude včas oznámen.

Proběhlé semináře a akce

Projekce filmu Po prolomení ticha
24. dubna 2024, 15.00
Červená aula, MFC UJEP

Projekce filmu Po prolomení ticha a diskuze s ombudsmankou UJEP. Dokumentární film režiséra Mikoláše Arsenjeva zachycuje intimní portrét spoluzakladatelky iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET. Po projekci následuje diskuze s ombudsmankou UJEP Mgr. Lucií Tesařovou o jejích službách pro (nejen) studující na UJEP.

Výsledky auditu rovných příležitostí studujících na UJEP
17. dubna 2024, 14:00
Purpurová aula, MFC, UJEP

Akce je zaměřená na zlepšení rovných příležitostí na naší univerzitě, představuje důležitý okamžik pro diskuzi a prezentaci opatření, která jsou zaváděna na UJEP s cílem podporovat rovnost ve všech sférách života na UJEP. Na akci budou představeny výsledky zmapování situace a potřeb studujících na UJEP a zpráva z auditu, který na UJEP proběhl na podzim a v zimě  2023 a který realizovala Osvětová beseda o.p.s. Další část bude zaměřena na opatření zaváděná na UJEP v oblasti rovných příležitostí. Zvláštní pozornost bude věnována představení nové ombudsmanky UJEP, Mgr. Lucie Tesařové. Účastníci a účastnice akce budou seznámeni s její rolí a posláním a paní ombudsmanka bude k dispozici k diskusi o možnostech využití jejich služeb a konzultací.

Prezentace je určena pro studující na UJEP všech forem studia, akademické i neakademické pracovnice a pracovníky.

Těšíme se na setkání a na společnou diskusi o důležitém tématu rovných příležitostí na naší univerzitě.

Pozvánka

Workshop Respekt až na půdu * akademickou
8. prosince 2023, 10.00 – 13.30
Poradenské centrum, Budova R, Pasteurova 3, zasedací místnost 2. patro

Workshop Respekt až na půdu * akademickou, je prakticky zaměřený interaktivní workshop, jehož cílem je podat zaměstnancům a zaměstnankyním z vedení univerzity informace, a zprostředkovat jim nástroje, které tvoří preventivní složku řešení sexuálního obtěžování, šikany a násilí na akademické půdě. Společně si povíme, co všechno se dá považovat za šikanu či sexuální obtěžování a násilí – jak ze strany vysokoškolského zaměstnanectva, tak ze strany studentstva. Probereme, co dělat, pokud jsme problematickému chování svědky, jak jednat s oběťmi a těchto patologických jevů a na koho se obrátit pro pomoc.

Pozvánka

Genderově citlivý jazyk, vyjadřování a komunikace v akademickém prostředí
27. listopadu 2023, 9:00 – 12:30
MFC, Pasteurova 1, Purpurová aula

Seminář Genderově citlivý jazyk, vyjadřování a komunikace v akademickém prostředí bude zaměřen na diskuzi o důvodech, motivacích a způsobech používání genderově inkluzivního jazyka v akademickém prostředí na UJEP. V průběhu setkání se zaměříme na základy genderově citlivé komunikace a vyjadřování. Účastníci a účastnice budou mít příležitost dozvědět se, jak lze v rámci akademických aktivit formulovat vlastní mluvní a písemný projev genderově senzitivně a inkluzivně. V rámci semináře se rovněž budeme věnovat výzvám, kterým je třeba při používání genderově citlivého jazyka čelit, budeme hledat společné strategie a postupy. Seminář také nabídne příklady osvědčených postupů z jiných institucí, které již úspěšně implementují genderově citlivý přístup k jazyku a komunikaci. V rámci semináře bude také prostor pro sdílení vlastních zkušeností. Cílem tohoto semináře je vytvořit povědomí o důležitosti genderově citlivé komunikace
a poskytnout zúčastněným nástroje a znalosti k implementaci těchto principů do jejich každodenní práce na UJEP.

Pozvánka

Role vysokoškolské ombudsmanky

14. prosince 2022, 10:00 – 12:00
Fialová aula (0.132 MFC): Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

Seminář je určen pro akademické i neakademické pracovnice a pracovníky, studenty i studentky. Je pokračováním akcí z oblasti genderové tematiky, které mají za cíl rozšířit povědomí o této oblasti a nahlížení na ní z různých úhlů.

Témata semináře:
– rozsah působnosti ombudsosob na univerzitách
– kdo je kompetentní ombudsosoba
– jaké oblasti ombudsosoby nejčastěji řeší
– příklady z praxe
– prostor pro diskuzi

Pozvánka

Seminář k oblasti gender a jejímu významu a roli na univerzitách

10. listopadu 2022, 10:00 – 11:30
Fialová aula (0.132 MFC): Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

Seminář je určen pro akademické i neakademické pracovnice a pracovníky. Je pokračováním akcí z oblasti genderové tematiky, které mají za cíl rozšířit povědomí o této oblasti a nahlížení na ní z různých úhlů.

Témata semináře:
– Co je gender a co do této oblasti spadá a co ne
– Proč je třeba řešit genderové otázky
– Mýty v genderové oblasti a přístup k nim
– Příklady z univerzit v České republice

Pozvánka

Pozvánka na prezentaci výsledků genderového auditu UJEP

4. října 2022 od 13:00
Fialová aula (0.132 MFC): Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

Srdečně zveme na Prezentaci zprávy z Genderového auditu UJEP, která se uskuteční v úterý 4. 10. od 13:00 ve Fialové aule MFC.
Prezentace je určena pro akademické i neakademické pracovnice a pracovníky. Budou představeny výsledky zmapování situace a potřeb zaměstnankyň a zaměstnanců UJEP v genderovém auditu, který na UJEP proběhl na jaře 2022 formou dotazníkového šetření, obsahové analýzy dokumentů UJEP a skupinových a individuálních rozhovorů.

Pozvánka

Kdy bude mít UJEP vlastní GEP?
V období leden až březen 2022 bude na UJEP probíhat genderový audit. Ten bude provádět externí firma Genderové informační centrum NORA, o.p.s. GEP UJEP bude představen do konce dubna 2022.

Jak bude probíhat příprava GEP na UJEP?
Genderový audit bude probíhat v několika fázích:
▪ Sběr a obsahová analýza dokumentů UJEP
▪ Dotazníkové šetření
▪ Individuální a skupinové rozhovory

Jak se do příprav zapojit a co se očekává od zaměstnankyň a zaměstnanců UJEP?
Pro co nejpřesnější zmapování situace a potřeb zaměstnankyň a zaměstnanců v této oblasti můžete odpovědět v dotazníkovém šetření, které se uskuteční v období od 21. 2. do 13. 3. 2022.
Můžete se přihlásit do individuálních nebo skupinových rozhovorů – budou probíhat na UJEP v termínu od 22. do 24. 3. 2022.
Můžete přispět jakýmkoliv podnětem či nápadem k tvorbě GEP či k tématu genderové rovnosti na UJEP.

Výstupy
Na základě výše zmíněných šetření na UJEP vytvořilo Genderové informační centrum NORA, o.p.s. závěrečnou zprávu genderového auditu UJEP, se kterou se můžete seznámit zde.

Zpráva z genderového auditu UJEP, 2022 (ODKAZ)
UJEP má také připravenu pracovní verzi samotného Plánu rovných příležitostí, která byla předložena na jednotlivé fakulty. Bude probíhat několik setkání k přípravě konečné verze.
Dokončení GEP se předpokládá na podzim 2022.
Na podzim 2022 se uskuteční na UJEP také několik školení s touto tematikou.

Kdo přípravu GEP na UJEP koordinuje?
Přípravu všech dokumentů, spolupráci s Genderovým informačním centrem NORA, o.p.s., komunikaci s fakultami a všechny další činnosti s auditem a přípravou GEP koordinuje Zaměstnanecký odbor UJEP.

Na koho se obrátit s dotazem ke GEP či genderovému auditu na UJEP?
Na vedoucí Zaměstnaneckého odboru Ing. Zdenku Černou (; 475 286 311) nebo na Mgr. Hanu Galiovou z Centra výzkumu FSE (; 702 232 442).

Kde najdu více informací?
Na webových stránkách NKC – gender a věda
Genderové informační centrum NORA, o.p.s.
Horizont Evropa

Informační leták