Hodnocení studijních programů / oborů

2018

Fakulta soci­ál­ně ekonomická
Regionální roz­voj a veřej­ná sprá­va (6202R104) – baka­lář­ský SO
Regionální roz­voj a veřej­ná sprá­va (6202T104) – nava­zu­jí­cí magis­ter­ský SO
Sociální poli­ti­ka a soci­ál­ní prá­ce (6731R012) – baka­lář­ský SO

Fakulta stroj­ní­ho inženýrství
Energetika-Teplárenství_3907T008

Fakulta umě­ní a designu
Design_8206T100
Fotografie a inter­me­di­ál­ní tvorba_8204T046
Grafický design_8206T016
Photography and Time-Based Media_8204T047

Fakulta zdra­vot­nic­kých studií
Ergoterapie_5342R002
Fyzoterapie_5342R004
Porodní asistentka_5341R007
Všeobecná sestra_5341R009

Fakulta život­ní­ho prostředí
Analytická che­mie život­ní­ho pro­stře­dí a toxi­ko­lo­gie (2805T018) – nava­zu­jí­cí magis­ter­ský SO
Environmentální ana­ly­tic­ká che­mie (1601V002) – dok­tor­ský SO
Odpadové hos­po­dář­ství (1604T004) – nava­zu­jí­cí magis­ter­ský SO
Ochrana život­ní­ho pro­stře­dí (1604R007) – baka­lář­ský SO
Revitalizace kra­ji­ny (3914T009) – nava­zu­jí­cí magis­ter­ský SO

Filozofická fakul­ta
Archivnictví a spi­so­vá služba_7105R086
Německá filo­lo­gie v čes­ko-němec­kém kul­tur­ním kontextu_7310T339

Pedagogická fakul­ta
Didaktika pri­már­ní­ho pří­ro­do­věd­né­ho vzdělávání_7507V105
Hudební teo­rie a pedagogika_7501V005
Hudební výcho­va pro pomá­ha­jí­cí profese_7507R104
Teorie výtvar­né výchovy_7501V014
Teorie vzdě­lá­vá­ní v bohemistice_7501V029
Výtvarná výcho­va pro pomá­ha­jí­cí profese_7507R102

Přírodovědecká fakul­ta
Aplikované nanotechnologie_3942T003  
Aplikované nanotechnologie_3942V003
Geografie_1301T005
Počítačové meto­dy ve vědě a technice_1802V02
Počítačové mode­lo­vá­ní ve vědě a technice_1802T017