Doktorská grantová soutěž - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Doktorská grantová soutěž

Doktorská grantová soutěž (DGS)

Je soutěží na podporu doktorských grantů – výzkumných grantů prováděných studenty v doktorském typu studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen UJEP) v rámci realizace aktivity 3 Implementace doktorských grantů projektu U21 – Zkvalitnění grantové soutěže a výuky v doktorských studijních programech na UJEP (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19 _073/0016947) realizovaného v rámci Výzvy č. 02_19_073 pro Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ OP VVV.

Doktorská grantová soutěž organizována na celouniverzitní úrovni je tematicky členěná dle škol doktorských studií:

  1. Humanitní: Filozofická fakulta (FF) a Fakulta umění a designu (FUD) – Oblast klasifikace výzkumu a vývoje dle Frascati manuálu: Humanitní vědy a umění
  2. Behaviorální a didaktická: Fakulta sociálně ekonomická (FSE) a Pedagogická fakulta (PF) – Oblast klasifikace výzkumu a vývoje dle Frascati manuálu: Společenské vědy
  3. Polytechnická: Přírodovědecká fakulta (PřF), Fakulta životního prostředí (FŽP) a Fakulta strojního inženýrství (FSI) – Oblast klasifikace výzkumu a vývoje dle Frascati manuálu: Přírodní vědy, Inženýrství a technologie

V současné době není Výzva k předkládání Žádostí o doktorský grant vyhlášena.

Zásady doktorské grantové soutěže jsou stanoveny v Zásadách doktorské grantové soutěže a jejich přílohách.

Řešitelé doktorských grantů se mohou obracet s žádostí o informace na Univerzitního koordinátora SGS a vzdělávacích aktivit Mgr. Lenku Kindlovou a na Fakultní koordinátory SGS a vzdělávacích aktivit.

Aktuality:

Škola doktorských studií Humanitní dne 29. dubna 2021 od 9.00 hod. pořádá přednášku pro studenty doktorských studijních programů.

Název: Hodnocení vědy v humanitních oborech, metodika 2017+ a typy výsledků

Přednášející:  prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Univerzita Pardubice

Stručná anotace:

Přednášející se s posluchači podělí o zkušenosti z dlouholetého působení v pozici předsedy hodnotících panelů VaV pro humanitní obory v rámci celostátního systému hodnocení (předchozí M13+ a stávající M17+). Shrne vývoj hodnotících systémů VaV a jejich vliv na financování VO v předchozích letech. Vysvětlí současný systém celostátního hodnocení v modulech M1 a M2 a jeho specifika pro 6. vědní oblast (humanitní obory). Seznámí posluchače s průběhem hodnotícího procesu počínaje vykazováním výsledků VaV do systému RIV (důraz na definici druhu výsledku a specifika pro humanitní obory), posuzování v Modulu 2, výběr výsledků pro M1 na úrovni VO (formální náležitosti, provázející tento proces), hodnocení peer review a role OP6 v tomto systému až po finální fázi celostátního hodnocení VO, kterou završuje jednání tripartity se zástupci konference rektorů. Uvede modelové příklady chyb, které se častěji vyskytují při vykazování výsledků ze strany VO. Seznámí posluchače s možným charakterem chystaných úprav hodnocení v Modulu2 pro 6. vědní oblast.

V případě zájmu kontaktujte Fakultní koordinátory SGS a vzdělávacích aktivit!

 

Škola doktorských studií Behaviorální a didaktická dne 6. května 2021 od 10.00 hod. pořádá přednášku pro studenty doktorských studijních programů.

Název: Práce s vědeckou literaturou a databázemi: představení citační databáze Scopus, služby Vědecké knihovny UJEP

Přednášející:  Bc. Jiří Mašek, Vědecká knihovna UJEP; Anežka Baquero Forero, Elsevier pro Scopus, ScienceDirect a Mendeley v ČR a SR

Stručná anotace:

1. část

vědecká knihovna (Informace o VK – služby)

elektronické informační zdroje

Open Access – otevřený přístup k vědě

ORCID – jednotné identifikátory autora

Citační databáze (Citační rejstříky WOS, JCR, Impact factor, H-index)

Praktická část – ukázky

2. část

představení citační databáze Scopus

autorské profily, vyhledávání, možnosti databáze, časopisy

V případě zájmu kontaktujte Fakultní koordinátory SGS a vzdělávacích aktivit!

 

Univerzitní koordinátor SGS a vzdělávacích aktivit:
Mgr. Lenka Kindlová Tel.: 475 28 5823 | E-mail: