Doktorská grantová soutěž

Doktorská grantová soutěž (DGS)

Je soutěží na podporu doktorských grantů – výzkumných grantů prováděných studenty v doktorském typu studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen UJEP) v rámci realizace aktivity 3 Implementace doktorských grantů projektu U21 – Zkvalitnění grantové soutěže a výuky v doktorských studijních programech na UJEP (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19 _073/0016947) realizovaného v rámci Výzvy č. 02_19_073 pro Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ OP VVV.

Doktorská grantová soutěž organizována na celouniverzitní úrovni je tematicky členěná dle škol doktorských studií:

  1. Humanitní: Filozofická fakulta (FF) a Fakulta umění a designu (FUD) – Oblast klasifikace výzkumu a vývoje dle Frascati manuálu: Humanitní vědy a umění
  2. Behaviorální a didaktická: Fakulta sociálně ekonomická (FSE) a Pedagogická fakulta (PF) – Oblast klasifikace výzkumu a vývoje dle Frascati manuálu: Společenské vědy
  3. Polytechnická: Přírodovědecká fakulta (PřF), Fakulta životního prostředí (FŽP) a Fakulta strojního inženýrství (FSI) – Oblast klasifikace výzkumu a vývoje dle Frascati manuálu: Přírodní vědy, Inženýrství a technologie

V současné době není Výzva k předkládání Žádostí o doktorský grant vyhlášena.

Zásady doktorské grantové soutěže jsou stanoveny v Zásadách doktorské grantové soutěže a jejich přílohách.

Řešitelé doktorských grantů se mohou obracet s žádostí o informace na Univerzitního koordinátora SGS a vzdělávacích aktivit Bc. Šárku Sajdlovou a na Fakultní koordinátory SGS a vzdělávacích aktivit.

Univerzitní koordinátor SGS a vzdělávacích aktivit:
Bc. Šárka Sajdlová Tel.: 475 28 5757 | E-mail: