Doktorská grantová soutěž - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Doktorská grantová soutěž

Doktorská grantová soutěž (DGS)

Je soutěží na podporu doktorských grantů – výzkumných grantů prováděných studenty v doktorském typu studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen UJEP) v rámci realizace aktivity 3 Implementace doktorských grantů projektu U21 – Zkvalitnění grantové soutěže a výuky v doktorských studijních programech na UJEP (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19 _073/0016947) realizovaného v rámci Výzvy č. 02_19_073 pro Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ OP VVV.

Doktorská grantová soutěž organizována na celouniverzitní úrovni je tematicky členěná dle škol doktorských studií:

  1. Humanitní: Filozofická fakulta (FF) a Fakulta umění a designu (FUD) – Oblast klasifikace výzkumu a vývoje dle Frascati manuálu: Humanitní vědy a umění
  2. Behaviorální a didaktická: Fakulta sociálně ekonomická (FSE) a Pedagogická fakulta (PF) – Oblast klasifikace výzkumu a vývoje dle Frascati manuálu: Společenské vědy
  3. Polytechnická: Přírodovědecká fakulta (PřF), Fakulta životního prostředí (FŽP) a Fakulta strojního inženýrství (FSI) – Oblast klasifikace výzkumu a vývoje dle Frascati manuálu: Přírodní vědy, Inženýrství a technologie

Návrh na studentský grantový projekt může podat pouze student prezenční formy doktorského studijního programu akreditovaného na UJEP (a musí být studentem po celou dobu řešení grantu) na základě Výzvy k předkládání Žádostí o doktorský grant. Studentský grantový projekt může trvat 12 – 24 měsíců, výše finančních prostředků na grant tvoří násobky jednotkového nákladu na pracovní kapacitu odpovídající úvazku 0,1 za měsíc realizace grantu. Hodnota tohoto jednotkového nákladu činí 7.986,– Kč. Řešitelský tým má maximálně 5 osob.

Zásady doktorské grantové soutěže jsou stanoveny v Zásadách doktorské grantové soutěže a jejich přílohách.

Žádost o doktorský grant předkládá jeho řešitel prostřednictvím Fakultního koordinátora SGS a vzdělávacích aktivit na předepsaném formuláři.

Přihlásit projekt

Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Kindlová, 

Grantová rada UJEP

předseda:
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prorektor pro vědu, předseda IGA

členové:
PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
Ing. Jan Slavík, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.

administrátor:
Mgr. Lenka Kindlová Tel.: 475 28 5823 | E-mail: 

Seznam všech dokumentů ke stažení:

  • Zásady doktorské grantové soutěže
  • Žádost o doktorský grant (formulář) + přílohy
  • Vstupní předpoklady individuálního řešitele či řešitelského týmu
  • Výstupy doktorského grantu
  • Zpráva o činnosti (vzor)
  • Závěrečná zpráva o činnosti (vzor)