Městský úřad v Bílině — sociální pracovník — terén III

    Měst­ský úřad v Bíli­ně vyhla­šu­je výbě­ro­vé říze­ní na obsa­ze­ní funk­ce “soci­ál­ní pra­cov­ník — terén III”. Jed­ná se o prá­ci na plný úva­zek na dobu neu­r­či­tou. Uzá­věr­ka pro podá­ní při­hlá­šek: 1. 4. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.