Oddělení marketingu a propagace

Kompetence oddělení

  • sprá­va onli­ne pre­zen­ta­ce a soci­ál­ních sítí,
  • sprá­va foto­ban­ky a video­ban­ky,
  • sprá­va jed­not­né­ho vizu­ál­ní­ho sty­lu UJEP,
  • vydá­vá­ní uni­ver­zit­ní­ho časo­pi­su Sil­ve­rius,
  • event manage­ment,
  • zadá­vá­ní, sprá­va a vyhod­no­co­vá­ní rekla­my,
  • pří­pra­va tis­ko­vin i obra­zo­vé­ho mate­ri­á­lu,
  • koor­di­na­ce celo­uni­ver­zit­ních akcí,
  • kon­zul­tač­ní čin­nost v rám­ci UJEP,
  • jed­ná­ní s part­ne­ry UJEP,

Oddě­le­ní mar­ke­tingu a pro­pa­ga­ce spa­dá do resor­tu pro­rek­to­ra pro vněj­ší vzta­hy.

Per­so­nál­ní slo­že­ní