TAČR

Tech­no­lo­gic­ká agen­tu­ra Čes­ké repub­li­ky (dále jen „Tech­no­lo­gic­ká agen­tu­ra“) je orga­ni­zač­ní slož­kou stá­tu a správ­cem roz­počto­vé kapi­to­ly o pod­po­ře výzku­mu, expe­ri­men­tál­ní­ho vývo­je a ino­va­cí z veřej­ných pro­střed­ků. V sou­la­du s pod­mín­ka­mi záko­na č. 130/2002 Sb. je hlav­ní úlo­hou TA ČR při­pra­vo­vat a imple­men­to­vat pro­gra­my apli­ko­va­né­ho výzku­mu, expe­ri­men­tál­ní­ho vývo­je a ino­va­cí, a tím při­spí­vat ke zvy­šo­vá­ní kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti a hos­po­dář­ské­mu růstu Čes­ké repub­li­ky. K dal­ším význam­ným úko­lům TA ČR pod­le výše uve­de­né­ho záko­na pat­ří pod­po­ra spo­lu­prá­ce mezi výzkum­ný­mi orga­ni­za­ce­mi a sou­kro­mým sek­to­rem. Pro­střed­kem pro napl­ně­ní těch­to úko­lů je pře­de­vším efek­tiv­ní vyu­ži­tí veřej­ných finanč­ních zdro­jů na pod­po­ru výzku­mu, vývo­je a ino­va­cí. Čin­nost tech­no­lo­gic­ké agen­tu­ry byla zahá­je­na 12. říj­na 2009. Sta­tut této insti­tu­ce si lze pro­hléd­nout zde.

Tech­no­lo­gic­ká agen­tu­ra při­pra­vu­je a rea­li­zu­je deset pro­gra­mů apli­ko­va­né­ho výzku­mu, expe­ri­men­tál­ní­ho vývo­je a ino­va­cí–  Alfa, Beta, Beta2, Gama, Del­ta, Epsi­lon, Ome­ga, Zéta, Éta a Thé­ta. Podrob­něj­ší infor­ma­ce o pro­gra­mech si lze pro­hléd­nout zde.

V roce 2017 jsou na Uni­ver­zi­tě Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně rea­li­zo­vá­ny pro­ga­my Gama, Zéta a Éta. Pře­hled pro­jek­tů TA ČR řeše­ných na UJEP v letech 2011 až 2017 je při­lo­žen, viz níže.