Zemřela emeritní rektorka UJEP prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Rektor, doc. Martin Balej, vyja­dřu­je hlu­bo­ké poli­to­vá­ní nad sko­nem býva­lé rek­tor­ky naší uni­ver­zi­ty prof. Ing. Ivy Ritschelové, CSc.

Martin Balej: „Iva Ritschelová byla po dobu své­ho půso­be­ní na ústec­ké uni­ver­zi­tě hna­cím moto­rem všech význam­ných změn. Její mana­žer­ské schop­nos­ti, diplo­ma­cie i enorm­ní pra­cov­ní nasa­ze­ní se odra­zi­ly do všech oblas­tí roz­vo­je UJEP. Na ústec­ké uni­ver­zi­tě má dodnes mno­ho spo­lu­pra­cov­ní­ků i osob­ních přá­tel. Jejím odcho­dem jsem vel­mi zasa­žen.“

Vedení uni­ver­zi­ty se při­po­ju­je k vyjá­d­ře­ní sou­stras­ti rodi­ně a všem pozůstalým.

Prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., bude mít stá­le čest­né mís­to a ucti­vou vzpo­mín­ku v his­to­rii ústec­ké univerzity!

Iva Ritschelová byla v letech 2001–2007 pro­rek­tor­kou pro vědu, výzkum a zahra­nič­ní vzta­hy. Od roku 2007 stá­la v pozi­ci rek­tor­ky v čele UJEP, kte­rou ved­la do roku 2011. Z uni­ver­zi­ty ode­šla pří­mo na post před­sed­ky­ně ČSÚ.