SMART CITY v Ústeckém kraji má šanci

SMART CITY v Ústeckém kra­ji má šan­ci! Ukázalo to nedáv­né zásad­ní dis­kus­ní fórum mezi zástup­ci UJEP, ČVUT, před­sta­vi­te­li Ústeckého kra­je, Czech Smart City Clusteru a dal­ší­mi odbor­ní­ky.  Koncept SMART CITY na Ústecku ožívá.

Fórum SMART CITY – kri­tic­ká reflexe, kte­ré pro­běh­lo dne 6. pro­sin­ce 2017 v pro­sto­rách ústec­ké uni­ver­zi­ty, lze pova­žo­vat za význam­ný mil­ník v dis­ku­zi téma­tu SMART v Ústí nad Labem. Fóra se účast­ni­li odbor­ní­ci z ústec­ké uni­ver­zi­ty, Ústeckého kra­je, ale také kole­go­vé z dal­ších vyso­kých škol a insti­tu­cí z Prahy, Děčína, Českých Budějovic a dal­ších míst České republiky.

V úvod­ním blo­ku byly před­sta­ve­ny výzkum­né týmy UJEP ve výzkum­ných oblas­tech SMART a MATEQ. Prof. Jiřina Jílková z Fakulty soci­ál­ně eko­no­mic­ké UJEP před­sta­vi­la tým a zámě­ry sku­pi­ny, jež se věnu­je pro­ble­ma­ti­ce SMART. Prof. Pavla Čapková z Přírodovědecké fakul­ty UJEP zase infor­mo­va­la o vývo­ji oblas­ti MATEQ (Materiály a tech­no­lo­gie pro život­ní pro­stře­dí a kva­li­tu živo­ta) a sezná­mi­la plé­num s tech­no­lo­gi­e­mi a nano­ma­te­ri­á­ly, kte­rý­mi se týmy věd­ců napříč fakul­ta­mi UJEP zabý­va­jí. Upozornila také na jedi­neč­nost řeše­ní, jež jsou v Ústí nad Labem vyví­je­na. Prof. Pavel Janoš z Fakulty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP navá­zal pre­zen­ta­cí pro­jek­tu COMNID, jež pod­po­ru­je pře­nos výsled­ků apli­ko­va­né­ho výzku­mu do nových tech­no­lo­gií a slu­žeb, respek­ti­ve jejich komercionalizaci.

V dis­kus­ním fóru vystou­pi­li také Ing. Petr Kalaš, odbor­ník v oblas­ti život­ní­ho pro­stře­dí, mj. býva­lý minis­tr život­ní­ho pro­stře­dí ČR a dnes porad­ce minis­t­ra život­ní­ho pro­stře­dí, a Jozef Regec, výkon­ný ředi­tel Czech Smart City Cluster, kte­ří vyjá­d­ři­li pod­po­ru sou­čas­ným akti­vi­tám Ústeckého kra­je a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Ve dru­hém blo­ku zazně­lo kri­tic­ké hod­no­ce­ní kon­cep­tu Smart City. Jeden z refe­rá­tů se zabý­val (ne)úspěšnými poku­sy o e-gover­n­ment v České repub­li­ce (Ing. Aleš Rod) či mož­nost­mi „lev­né­ho“ vyu­ži­tí elek­tro­nic­kých karet (Pavel Juřík). Odpolední blok se zabý­val pře­de­vším zavá­dě­ním inte­li­gent­ních řeše­ní v inte­gro­va­né dopra­vě v Ústeckém kra­ji (Ing. Jindřich Franěk, Ústecký kraj), sou­čas­ným doprav­ním řeše­ním v Děčíně (Ing. Ondřej Smíšek, ČVUT), ale také v jiných mís­tech České repub­li­ky i v zahraničí.

Fórum SMART CITY – kri­tic­ká reflexe bylo význam­nou udá­los­tí ve spo­lu­prá­ci insti­tu­cí naše­ho kra­je, kte­rá má za cíl zvy­šo­vat kva­li­tu živo­ta a odstra­ňo­vat pře­káž­ky, kte­ré brá­ní v zavá­dě­ní chyt­rých řeše­ní. Svedlo dohro­ma­dy výzkum­né týmy UJEP, zástup­ce Ústeckého kra­je, před­sta­vi­te­le sou­kro­mé­ho sek­to­ru a dal­ší odbor­ní­ky. Fórum se sta­lo pří­sli­bem spo­lu­prá­ce, kte­rá nava­zu­je na více než roč­ní úsi­lí ve spo­leč­ném pro­jek­tu Rozvoj výzkum­né­ho týmu SMART a popu­la­ri­za­ce témat SMART v Ústeckém kra­ji mezi UJEP a Ústeckým kra­jem. Ústecký kraj záro­veň ten­to pro­jekt finanč­ně  podporuje.

Reportáž Český rozhlas-Sever