Poděkování za pomoc při výzkumu partnerských vztahů

V roce 2017 pro­běh­la vel­ká dotaz­ní­ko­vá šet­ře­ní týka­jí­cí se vzta­hů mezi part­ne­ry. Těch dob­rých i těch špat­ných, toho, jak si před­sta­vu­je­me ide­ál­ní vzta­hy, i toho, co ve sku­teč­nos­ti je nebo bylo.

Děku­ji všem, kte­ří nám pomoh­li při výzku­mu vypl­ně­ním dotaz­ní­ku. Děku­ji také všem, kdo dotaz­ník pomá­ha­li šířit po soci­ál­ních sítích lidem, kte­ří zaži­li trá­pe­ní ve vzta­hu.

S vaší pomo­cí jsme zís­ka­li mno­ho důle­ži­tých dat. Výzkum uká­zal sílu soci­ál­ních sítí, neboť jejich pro­střed­nic­tvím odpo­vě­dě­lo mno­hem více lidí, než kolik rea­go­va­lo na reklam­ní ban­ner s odka­zem na dotaz­ník umís­tě­ný na webo­vých strán­kách pro ženy.

Dru­hý dotaz­ník by roze­slán všem stu­den­tům uni­ver­zi­ty. Moh­li vybí­rat sym­bo­ly, posu­zo­vat obráz­ky, sym­bo­ly a odpo­ví­dat na netra­dič­ní otáz­ky. Účast byla oprav­du vel­ká a my za to mno­ho­krát děku­je­me.

Děku­je­me všem respon­den­tům a pře­je­me jim do budouc­na jen ty nej­lep­ší vzta­hy s part­ne­ry i vše­mi oko­lo. Part­ner­ské vzta­hy jsou jed­nou ze základ­ních dimen­zí naše­ho živo­ta, ať už je máme dob­ré, ne tak dob­ré nebo nám chy­bí.

S podě­ko­vá­ním a pozdra­vem doc. RNDr. Eva Jozí­f­ko­vá, Ph.D. et Ph.D., kated­ra bio­lo­gie, Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta UJEP