Dobrá zpráva pro UJEP – Nejlépe hodnocený projekt výzvy na předaplikační výzkum

Minis­ter­stvo škol­ství mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy ČR zve­řej­ni­lo výsle­dek hod­no­ce­ní výzvy OP VVV – Pře­da­pli­kač­ní výzkum pro ITI (Inte­gra­ted Terri­to­rial Invest­ment). Sedm žada­te­lů si roz­dě­lí téměř mili­ar­du korun na pře­da­pli­kač­ní výzkum.

Nej­lé­pe ze všech poda­ných pro­jek­tů byl hod­no­cen pro­jekt Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem UniQ­Surf – Cen­t­rum bio­po­vrchů a hyb­rid­ních funkč­ních mate­ri­á­lů za 89 mili­o­nů Kč, u kte­ré­ho hod­no­tí­cí komi­se nena­vrh­la žád­né krá­ce­ní polo­žek roz­počtu.

Je to dal­ší dob­rá zprá­va pro naši uni­ver­zi­tu, ten­to­krá­te ve vědec­ko-výzkum­né oblas­ti, a mě nesmír­ně těší, že jsme se doká­za­li pro­sa­dit s obě­ma naši­mi pro­jek­ty. Nejen­že pro­jekt Cen­t­ra bio­po­vrchů a hyb­rid­ních funkč­ních mate­ri­á­lů zís­kal nej­vyš­ší bodo­vé ohod­no­ce­ní, k pod­po­ře byl vybrán i dru­hý pro­jekt Smart City – Smart Regi­on – Smart Com­mu­ni­ty,“ říká rek­tor doc. Mar­tin Balej.

Cílem výzvy, o níž byl mezi žada­te­li vel­ký zájem, je pod­po­řit výzkum­né zámě­ry v pře­da­pli­kač­ní fázi, tedy ve fázi základ­ní­ho výzku­mu před jejich uplat­ně­ním v pra­xi, kte­ré mají poten­ci­ál při­spět ke zvý­še­ní kva­li­ty živo­ta a k řeše­ní vel­kých spo­le­čen­ských témat a zvý­šit poten­ci­ál pro vyu­ži­tí výsled­ků v pra­xi a násled­né navá­zá­ní spo­lu­prá­ce s apli­kač­ní sfé­rou.

Cel­ko­vá alo­ka­ce výzvy Pře­da­pli­kač­ní výzkum pro ITI byla 1 577 823 530 Kč. Úspěš­ní žada­te­lé v pěti aglo­me­ra­cích si mezi dva­náct úspěš­ných pro­jek­tů roz­dě­lí více jak 950 mil. korun. UJEP zís­ká pro dva své pro­jek­ty pod­po­ru 194 mili­o­nů korun.

Cíle nej­ú­spěš­něj­ší­ho pro­jek­tu UniQ­Surf mají poten­ci­ál změn vedou­cích ke zlep­še­ní dia­gnos­ti­ky a sle­do­vá­ní obtíž­ně léči­tel­ných nemo­cí, resp. zlep­še­ní míry pře­ži­tí a kva­li­ty živo­ta paci­en­tů nejen v Ústec­kém kra­ji. Záro­veň by měl umož­nit pro­vá­dě­ní ren­ta­bil­ních, rych­lej­ších a rea­lis­tič­těj­ších tes­tů nových léčiv pro podá­vá­ní léčiv v 3D nádo­ro­vých buněč­ných kul­tu­rách,“ vysvět­lu­je pro­rek­tor pro vědu UJEP doc. Mar­tin Novák.

Mezi dal­ší změ­ny, kte­ré by ten­to uni­ver­zit­ní pro­jekt měl do kon­ce roku 2022 při­nést, pat­ří např. sní­že­ní potře­by masiv­ní­ho in vivo tes­to­vá­ní všech nových léků na zví­řa­tech, zave­de­ní nových, ren­ta­bil­ních a envi­ron­men­tál­ně šetr­ných mate­ri­á­lům pro kata­lý­zu v orga­nic­ké syn­té­ze či vývoj nových tech­no­lo­gií pro sekvestra­ci skle­ní­ko­vých ply­nů ve spe­ci­a­li­zo­va­ných mem­brá­no­vých fil­trech.

Dru­hý úspěš­ný pro­jekt UJEP Smart City – Smart Regi­on – Smart Com­mu­ni­ty je cílen na výzkum v oblas­ti vyš­ší efek­ti­vi­ty veřej­ných slu­žeb, nový manage­ment veřej­ných slu­žeb, vyš­ší par­ti­ci­pa­ci obča­nů na roz­ho­do­va­cích pro­ce­sech a efek­tiv­něj­ší spo­lu­prá­ci mezi veřej­nou sprá­vou, uni­ver­zi­tou, obča­ny a sou­kro­mým sek­to­rem. Uni­ver­zi­ta pro jeho řeše­ní do roku 2022 zís­ka­la více než 105 mili­o­nů Kč.

Inte­gra­ted Terri­to­rial Invest­ment / Inte­gro­va­né územ­ní inves­ti­ce (ITI) jsou nástro­jem rea­li­za­ce územ­ní dimen­ze v met­ro­po­lit­ních oblas­tech a aglo­me­ra­cích celo­stát­ní­ho význa­mu. Jsou urče­ny pro met­ro­po­lit­ní oblasti/sídelní aglo­me­ra­ce s kon­cen­t­ra­cí nad 300 tisíc oby­va­tel, a to met­ro­po­lit­ní oblas­ti Pra­hy, Brna, Ost­ra­vy, Plz­ně a Ústec­ko-cho­mu­tov­ské, Olo­mouc­ké a Hra­dec­ko-par­du­bic­ké sídel­ní aglo­me­ra­ce v sou­la­du se Stra­te­gií regi­o­nál­ní­ho roz­vo­je ČR 2014–2020.